وعده های دروغین انتخاباتی الیاف شیشه علاف کرد

وعده های فاینانسی دروغین روش پوپولیستی برای تبلیغ زود هنگام در انتخابات ۱۳۹۸
باید گفت #دروغگو ، #دروغگو است و تربیت یافته #دروغگوست

 
وعده های فاینانسی دروغین روش پوپولیستی برای تبلیغ زود هنگام در انتخابات ۱۳۹۸
باید گفت #دروغگو ، #دروغگو است و تربیت یافته #دروغگوست

در #حکمت،اسلام این امر بوضوح دیده شده است که خداوند متعال به دروغگو فرصت میدهد تا دروغگو بودن خود را نشان دهد.و باطن خودرا نشان دهد
#فاینانس در موضوع کارخانه الیاف شیشه یعنی مساوی با #صفر
وقتی #دلار ۳۰۰۰تومان مدعیان دروغین فاینانس نتوانستند کارخانه الیاف شیشه را کارساز نمایند چطور حال که #دلار ۱۳۰۰۰تومان شده میخواهد با کلمه #فاینانس_پوشالی این کارخانه را راه اندازی کند

در #جوان_فردا #واقعیتها را بخوانید ?

@jjavanefarda