وعده های پوشالی مردم را خسته کرده است

وقتی نماینده ای مجلس در فکر برادر و پسر خاله باشد نباید جوانان از این نماینده انتظاری داشت

از نمایندگان ریالی بپرهیزید

وقتی نماینده مجلسی در یک روز ۱۰۰۰۰۰تن آهن بخرد و موجب افزایش قیمت اهن شود نباید از چنین نماینده ای مجلس انتظاری داشت

وقتی نماینده ای مجلس در فکر برادر و پسر خاله باشد نباید جوانان از این نماینده انتظاری داشت

وقتی نماینده مجلس برای پوشش ناکارآمدی خود خبرنگار عکاس ریالی #هرهری مذهب مانند دلقک اجاره ای ، شبانه اجاره میکند نباید از چنین نماینده انتظاری داشت

وقتی نماینده ای دروغگوست نباید از آن انتظاری داشت

وقتی نماینده ای به سر شرکت راه سازی کلاه بگذارد تا جهت فریب مردم عزیر روستائبان بدون زیرساخت راه بین مزارع را با گریدر شرکت بخش خصوصی بخواهد صاف کند نباید از این نماینده انتظاری داشت

#واقعیتها را در #جوان_فردا بخوانید

@jjavanefarda