آدم‌هایی که دنیا را نجات می‌بخشند/ نماینده قانونی مجلس

مردی که در باغچه‌اش کار می‌کند،
آن سان که ولتر آرزو داشت.
آن کس که از وجود موسیقی سپاسگزار است.

 
آدم‌هایی که دنیا را نجات می‌بخشند

مردی که در باغچه‌اش کار می‌کند،
آن سان که ولتر آرزو داشت.
آن کس که از وجود موسیقی سپاسگزار است.
آن کس که از یافتن ریشه واژه‌ای لذت می‌برد.
آن دو کارگری که در کافه‌ای در جنوب،
سرگرم بازی خاموش شطرنجند.
کوزه‌گری که درباره رنگ یا شکل کوزه‌ای می‌اندیشد.
حروف‌چینی که این صفحه را خوب می‌آراید، هرچند برایش چندان رضایتبخش نباشد.
زن و مردی که آخرین مصراع‌های بند معینی از یک شعر بلند را می‌خوانند.
#آنکس که دست نوازشی بر سر حیوان خفته‌ای می‌کشد.
#آنکس که ظلمی را که بر او رفته توجیه می‌کند یا دلش می‌خواهد که توجیه کند..
#آنکس که ترجیح می‌دهد حق با دیگران باشد.
#آنکس که در فکر روشنگری است و واقعیتها را مینویسد .
#آنکس که قلم را به مال دنیا نمیفروشد

این آدم‌ها، ناخودآگاه، دنیا را نجات می‌بخشند.

#واقعیتها را در #جوان_فردا بخوانید .

#جوان_فردا
??
@jjavanefarda