اندوه در عالم روح به مثابه کفر است

همانگونه که پیله ابریشم عاجز است از اینکه بفهمد که سرنوشتش چیست آنگاه مبدل به پروانه زیبایی می گردد تا بر روی گل ها برقصد، اما پیله سعی می کند که به خاک فرو رود و از قفس خود بیرون نیاید.

اندوه در عالم روح به مثابه کفر است به خدا و رحمت خدا، و انکار کردن این حقیقت که روز وفات گرامی تر از روز تولد است.

تولد عبارت است از در بند شدن روح در محلی محبوس، ولی مرگ، عبارت است از آزاد شدن به سوی جهانی از نور، که اندیشه های محدود ما از درک آن ناتوان است.

همانگونه که پیله ابریشم عاجز است از اینکه بفهمد که سرنوشتش چیست آنگاه مبدل به پروانه زیبایی می گردد تا بر روی گل ها برقصد، اما پیله سعی می کند که به خاک فرو رود و از قفس خود بیرون نیاید.

به این جهت دانش روح، پیام همدردی است، برای کسانی که سوگواری ها، ایشان را بیچاره ساخته و گمان دارند مردگان خود را به خاک سپرده اند، در حالیکه آگاه نیستند که به دست آسمان سپرده اند.

گزیده ای از کتاب انسان روح است نه جسد

#جوان_فردا
@jjavanefarda