مهندس غلامرضا شافعی در منطقه آزاد ارس

مهندس غلامرضا شافعی یار دیرین رهبری و وزیر دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای با حضور خود در شهرستان مرند زادگاه خود به منطقه آزاد ارس رفت و به درددل بازاریان گوش فرا داد

مهندس غلامرضا شافعی یار دیرین رهبری و وزیر دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای با حضور خود در شهرستان مرند زادگاه خود به منطقه آزاد ارس رفت و به درددل بازاریان گوش فرا داد