دادگستری جلفا نمونه برتر انتخاب شد

دادگستری جلفا در سطح استان بعنوان دادگستری نمونه و برتر استان انتخاب از دکتر جلیل افلاکی تجلیل شد

به گزارش جوان فردا از جلفا

دادگستری جلفا در سطح استان بعنوان دادگستری نمونه و برتر استان انتخاب از دکتر جلیل افلاکی تجلیل شد