فیل سفید

فیل سفید مانند یک فرد مفت خود بی خاصیت است

داستان فیل سفید را بخوانید

فیل سفید مانند یک فرد مفت خود بی خاصیت است