تخریب دولت از منبر تا صندلی و از میکروفن بدست از پشت تریبون تا بدون تریبون

این تخریب چیان تشنه قدرت امروز دولت را بعد پروژه تنهائی رهبر را کلید خواهند زد همچنانچه در زمان احمدی نژاد جریان گروهئ انحرافی این پروژه کلید خورد خوشبختانه با ورود سربازان گمنام امام زمان عج این نقشه نقش بر آب شد ولی همچنان ریشه آن نخشکیده است

خدایا چه کنیم

تخریب چیان نام رهبر دلسوز را سنگر خود کرده اند و از نام رهبر معظم انقلاب سوءاستفاده کرده و بد تر از دشمنان قسم خورده نظام دینی ایران را تخریب می کنند
آری انقلابیون عزلت نشین شده اند و جریان گروه انحرافی با مارک زدن به انقلابیون دارند مانند موریانه انقلاب را از درون میخورند
این ترور شخصیت انقلابیون و پیشکسوتان انقلاب  یک برنامه مدون از سوی استکبار جهانی است تا حکومت دینی را ناکارامد نشان دهند
اگر روحانیون واقعی پا به میدان ننهند شاهد آن خواهیم بود روحانیون غیر واقعی  و تشنه قدرت میدان دار خواهند شد

همان روحانیونی که اامام ره انها انگلیسی خواند

من از آن روز می ترسم روحانیون تشنه قدرت و بر حوزه های عملیه نفوذ کنند و انقلاب امام  را زیر سوال ببرند

آری وقت آن رسیده است که روحانیون انقلابی واقعی و  پیشکسوتان انقلاب  در حال گذر انقلاب بدست جوانان برومند پا به میدان بگذارند .

ترفند دشمن را جدی بگیریم و از نفوذ روحانیون خود خوانده و دست نشان ده غرب را به مردم معرفی کنیم و از دیر حرکت کنیم نه از انقلاب خبری خواهد بود نه از امام ره و نه از رهبر معظم انقلاب .

این تخریب چیان تشنه قدرت امروز دولت را بعد پروژه تنهائی رهبر را کلید خواهند زد همچنانچه در زمان احمدی نژاد جریان گروهئ انحرافی  این پروژه کلید خورد خوشبختانه با ورود سربازان گمنام امام زمان عج  این نقشه نقش بر آب شد ولی همچنان ریشه آن نخشکیده است

امروز پیروان واقعی رهبر از درون گریان هستند و دارند به نا عدالتیها نگاتن میکنند
ادامه دارد