((ملا شدن چه مشکل آدم شدن محال است))

امام جمعه مرند گفت :ملا شدن چه مشکل آدم شدن محال است.
شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴ :: نویسنده : رحیم اصیل میابی

نمازجمعه بتاریخ ۳/۷/۱۳۹۴ درشهرهای شهرستان مرندمانند سرتاسر کشور بگزارشد .نما زجمعه مرند هم به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا نعمت زاده برگزارگردید وی درخطبه اول اشاره به عقل نمود وگفت خداوند عزیزترازعقل چیزی خلق نکرده است هرکسی عقل اش بیشتر باشد ارزش بیشتری دارد

پیامبر خدا فرمود هرگونه عملی که شمارابه بهشت می بردویا به جهنم .برایتان گفته ام اگر به گفته هایم بنگریدوعمل کنید عزیزهستید.

امام جمعه گفت اسنان اگر بخو اهدویران کندمیتواندبایک عمل دنیارا برهم زند.

شراب یک نوع مستی می آوردشراب بخاطر زهر وتلخ بودنش حرام نشده است بلکه بخاطر مستی آوربودنش حرام شده استبلی بخاطر نتیجه عمل اش که حرام شده است عقل انسان را مستتر میکند.یعنی منصوص العله است تنها شراب مستی نمی اورد بلکه پول ،مقام ،مدح گرائی،صلوات وکف زدن ها برای انسان مستی می آورد.

حال درمورد آل سعود باید گفت چرا مست شدیدالبته آل سعود را امریکا وانگلیس که موجودات نجس هستند در منتطقه حمایت میکنند.

باید درست فکر کردوبه فرمایش امام توجه نمود که فرمودآمریکا هرکسی را تعریف کند بایدشک کرد.

ولی درمورد مست جوان باید گفت مستی جوان خطرناکتاز دیگر مستی هاست.وقتی مغز کارنکندکارهای کوچک انجام میدهدآل سعود دارد کارسبک وکوچک انجام میدهد مردم یمن وبحیرن را قتل وعام میکند ولی ازمملکت خودش خبری ندارد.ماباید به خدا برسیم وخودرا بسازیم تا انسان خودرا نساخته است همیشه نوعی مستی آنرا به بیراهه خواهد کشاند.

وی ادامه دادجامعه امروز ما معلمین را طلب میکند که انسان تربیت کنند

درخطبه دوم حاج آقا نعمت زاده اشاره به جریان منا کرد وگفت .چرا پارسال ۲۰میلیلون زائر به کربلا رفتنداز بینی آنها یک قطره خون جاری نشد.درحالی که رژیم آل سعود دارای امکانات وقدرت بیشتری از دولت عراق دارد درحالی که در منا نزدیک به ۱۵۰۰نفر از ملت مسلمان به علت عدم مدیریت وبی کفایتی و بی لیاقتی دولت مردان آل سعود کشته وشهید شدند.باید جوابگو باشند وباید مدینه ومکه بدست کشورهای مسلمان اداره ومدیریت گردند.

امام جمعه درمورد یاری رساندن به آموزش وپرورش توسط خیرین علم ودانش استمداد طلبید.

وی گفت اگر مدارس ما با تجهیزات کامل وبا مهندسی ونقشه های پیشرفته احداث وتاسیس شود ولی تربیت درست نباشد به ضرر جامعه ختم خواهدشد.

دشمن دارد یارگیری میکند اصل مهم نفوذدشمن ویارگیری دشمن از مدارس است ما باید به خرو جی مدارس دقت کنیم.ماانسان معلم ،است دودانشجو ودانش آموز وعالم ربانی که انسان باشد میخواهیم.انسان به آن نیست که بگوئیم نفس میکشد.نه انسان کامل .اگر امروز نیروهای حزب الهی را از مدارس وازادارت حذف کنیم دشمن به هدف خود رسیده است.ماباید دنبال تربیت آدم باشیم.

امام خمینی ره می فرمود حضرت آیت الله شاه آبادی می گفت

((ملا شدن چه مشکل آدم شدن محال است))