حضور میابی مدیر مسئول پایگاه خبری جوان فردا در زادگاه حسننژاد

بر اساس شنیده‌ها #میابی با بزرگان و ریش سفیدان و #ابرمردان روستای محل تولد نماینده قانونی مجلس دیدار نموده است.

آیا #میابی جهت انجام مناظره به زادگاه یکی از نمایندگان کثیرالوعده و قانونی مجلس رفته است؟!

شنیده‌ها حاکی است #میابی مدیر مسئول پایگاه خبری جوان فردا بدون اطلاع هیأت تحریریه و با این امید که بخاطر تعطیلات آخر هفته شاید بتواند با یکی از نمایندگان قانونی و کثیرالوعده مجلس در زادگاهش مناظره کند به روستای محل تولد وی رهسپار شد ولی ملاحظه کرد که نامبرده به روستایش نیز سر نزده است. گفته می‌شود نماینده قانونی در تعطیلات آخر هفته جهت #اسب‌سواری به زادگاهش سر می‌زند.

بر اساس شنیده‌ها #میابی با بزرگان و ریش سفیدان و #ابرمردان روستای محل تولد نماینده قانونی مجلس دیدار نموده است.

همین منبع می‌افزاید، #میابی جهت حصول اطمینان به #خانه_پدری نماینده قانونی مجلس رفته و ضمن معرفی خود، اهداف مسافرت خود را تشریح نموده است و پس از آنکه اطمینان حاصل کرد؛ نماینده قانونی مجلس در زادگاهش حضور ندارد به #مرند بازگشت.

@jjavanefarda