زنوز با چند پروژه مقام برتر استان را دارد

زنوز شهر زیبائیها و شهر همدلی و شهر خیرین

نشست خبری دکتر هادی مقدم زاده شهردار شهر زنوز با اصحاب رسانه بمناسبت روز خبرنگار در شهر زنوز برگزار شد

۷ پروژه در دست احداث در این شهر نشان از همدلی مردم و اعضای شورا و و شهدار می باشد
در مدت  ۱۸ ماه

زنوز مجهز به دانشگاه فرهنگیان شد

زنوز مجهز به جایگاه CNG   شد
زنوز مجهز به ساختمان  فوریتهای پزشکی شد
زنوز مجهز به دفتر هواپیمائی آتا شد
زنوز مجهز به ساختمان بوم گردی شد
زنوز مجهز به

خبر تکمیلی بزودی در جوان  فردا