مرند فاقد تابلو حد ترخص‼️

قریب به اتفاق شهرهای بزرگ و کوچک دارای تابلو حد ترخص هستند ولی مرند فاقد تابلوهای #حدترخص است

مرند فاقد تابلو حد ترخص‼️

قریب به اتفاق شهرهای بزرگ و کوچک دارای تابلو حد ترخص هستند ولی مرند فاقد تابلوهای #حدترخص است

کدام اداره مسئول این امر است ❓

#واقعیتها را در #جوان_فردا بخوانید و ببینید?

t.me/jjavanefarda