اطاله دادرسی در دادسراها و دادگاهها

آیا مسئولیت جبران خسارت در اطاله دادرسی در قانون پیش بینی شده است❓
آیا مسئولین امر در این مورد دنبال تدبیر هستند❓

 
اطاله دادرسی در دادسراها و دادگاهها

نویسنده : #ر_میابی

کارشناس فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناس ارشد #حقوق_عمومی

آیا با اطاله دادرسی حقوق شاکی و متهم تضیبع میشود❓

آیا راه و چاره ای برای اعتراض به اطاله دادرسی در قانون پیش بینی شده است ❓

آیا مسئولیت جبران خسارت در اطاله دادرسی در قانون پیش بینی شده است❓
آیا مسئولین امر در این مورد دنبال تدبیر هستند❓

پاسخ سوالات را در موسسه حقوقی #شهید_میابی پیگیرباشید
واز مشاوره رایگاه برخوردار باشید

t.me/miyabi