روزنامه ها و اصحاب رسانه #بساز_استعمار_میرقصند‼️

بعضی از روزنامه نویسان و خبرنگاران و فعالین مجازی و ادیبان ما که حامل ادبیات پیش پا افتاده ای هستند همچنین شخصیتهای رزل و قلم های مسموم و نشریات مزدور را میتوان نام برد که ضمیر و باطن خود را باستعمار فروخته و در راه خیانت و ویران کردن مبانی اخلاقی و معنوی ماگام برمیدارند و یا فتنه انگیزیها و فریب کاریها و اجرای برنامه های خرابکارانه ، جوانان ما را بسوی فساد و بدبینی کشانیده یا انتشار مطالب بی پایه و رومانها و داستانهای دیوانه کننده ای افکار و روان آنان را آلوده می سازد

نقشه های استعمار
نقش ادبیات و نویسندگی

❌روزنامه ها و اصحاب رسانه #بساز_استعمار_میرقصند‼️

استعمار حیله گر دست از بداندیشی و تجاوز برنداشته است . او حلیه گر ترسوئی است که نمیخواهد خارج از مرزها ،مسلمانان را مورد حمله قرارداده و در قیافه دشمن با آنها روبرو شود . عادت او براین است در هر جا نفوذ پیدا کرد حملات خود را از داخل مرزها آغاز کند و در داخل کشورها با مردم بجنگد او همیشه کوشیده است تا عده ای از هم میهنان ما را به استخدام خود در آورده و از افرادیکه با ما هم زبان بوده و در میان ما بسر می برند بهره بردارد.
استعمار با کوششهای پیگیر به تربیت آنان پرداخته است و در مورد افرادیکه از تربیت آنان ناامید گشته بهر وسیله ممکنی قلب و عقیده شان را خریده است و این چنین مزدوران و فارغ التحصیلان خود را در راه مصالح و منافع خویش بکار انداخته است تا آنان به ثناگوئی و ستایش استعمار پرداخته و اربابان خود را تقدیس کنند
سپس آنانرا در مراکز رهبریهای سیاسی و فکری و اجتماعی وارد کرد و از همین جا است که آنان کوشش خود را شروع و به اجرای برنامه های خطرناک خود می پردازند از اربابان خود الهام گرفته و راه را برای بهره برداری آنان هموار می نمایند
بعضی از روزنامه نویسان و خبرنگاران و فعالین مجازی و ادیبان ما که حامل ادبیات پیش پا افتاده ای هستند همچنین شخصیتهای رزل و قلم های مسموم و نشریات مزدور را میتوان نام برد که ضمیر و باطن خود را باستعمار فروخته و در راه خیانت و ویران کردن مبانی اخلاقی و معنوی ماگام برمیدارند و یا فتنه انگیزیها و فریب کاریها و اجرای برنامه های خرابکارانه ، جوانان ما را بسوی فساد و بدبینی کشانیده یا انتشار مطالب بی پایه و رومانها و داستانهای دیوانه کننده ای افکار و روان آنان را آلوده می سازد

❌روزنامه ها و اصحاب رسانه #بساز_استعمار_میرقصند‼️

قسمت دوم
نویسنده : #ر_میابی

جنایاتی را که این عده برای نابودی ما انجام داده اند هیچیک از لشکرکشیها و حملات نظامی دشمن انجام نداده است من با یک تاسف عمیق ، اکثر روزنامه های ممالک و از جمله ممالک عربی را میبینم که آنان در مسیر نقشه های استعمار گام برداشته ، دانسته یا ندانسته جوانان ما را از ترقیات روحی و اخلاقی محروم نموده و روح اسلام را در باطن آنان نابود می سازد .
اصولاً صاحبان جراید مزبور برای اسلام فکر نمی کنند گویا آنان در میان مسلمانان بسر نمی برند و یا اساساً سرزمین ایشان سرزمین اسلامی نیست همیبن روزنامه ها و سایتهای خبرگزاری و شبکه های ماهواره ای است که با زورگویان و ستمگران همکاری نموده و زبان گویای آنان بشمار میروند ، بیاری هر دعوت باطلی می شتابند با دعوت حق می جنگند بنام آزادی ، آزادی را میکشند و در پناه استعمار و نقشه های شومش پیش میروند البته بدیهی است که صاحبان دل های زنده ای نیز در میان روزنامه نگاران و سایتهای خبری و خبرگزاریها و ادیبان پیدا میشود که باید آنها را استثنا کرد مایه تاسف است که اکثر روزنامه ها و خبرگزاریها و فعالین مجازی و مدیران کانالها و گروههای مجازی ما ندانسته یا دانسته د همواره اندیشه های باطل را ترویج می کنند .
مخصوصاً طرز فکر غلطی را که انقلاب فرانسه آنرا بوجود آورد و نامهای ظاهر خوش و فریبنده ای را بر آن نهاد .
مانند ، آزادی عقیده و آزادی مطبوعات ،آزادی فرد و نظایر اینها ، همه اینها در واقع وسیله ای است در دست یهود بین المللی برای منحرف ساختن اجتماعات و نابودی همه ادیان و جلوگیری از ترقیات روحی ومعنوی ، تا بهتر به چنگال سیطره خود جا باز کند
این وسیله بهتر میتواند راه اندیشه های احمقانه را بنام دانش و فرهنگ و آزادی و تمدن بمغز افراد ضعیف بازکند . مادامیکه یهود با سرمایه خود و یا دیگران چنین روزنامه ها شبکه های ماهواره ای و کانالهای مجازی را اداره میکند و یا اساساً مادامیکه برنامه روزنامه نگاری و خبرگزاری در دنیا بدست یهود اداره میشود وسایل منتشر ساختن و معروف کردن مطبوعات را فراهم می سازد رواج دادن به چنین اندیشه های زشت ؛ بنام آزادی عقیده ،بزرگترین وسیله برای دعوت یهود و سیطره آن بشمارخواهد رفت روزنامه در چنین مسیری گام بر میدارد و این چنین وظایفی را بعهده آن گذاشته اند ، روزنامه ها و خبرگزاریها و شبکه های ماهواره ای بساز استعمار می رقصند‼️
آنچه استعمار در نقشه های شومش برای مبارزه با اسلام و متلاشی ساختن ستون بندی آن بخواهد، انتشار میدهد جز افراد معدودی که روح آزادی و قلم پاکیزه ای دارند و در هرکشور مسلمانی هستند عده ای که قلم خود را برای دفاع از حق بکار انداخته و در جانبداری از اسلام مقاومت بخرج می دهند.

در این میان نباید جریان گروه انحرافی را در داخل کشور ایران از یاد برد این جریان از زمان شورای سقیفه بنی ساعده متولد شده و همچنان ادامه دارد توطئه دشمن در این زمان پیچیده رسانه ای در داخل ایران با راه اندازی کانالها و گروه های مجازی با اسامی های مختلف مورد احترام ملت ایران به فرماندهی استعمار یهود برای هرسال ایران انقلابی توطئه ای دارند .
نباید از توطئه دشمن در مورد ترویج قومگرائی غافل شد هدف استعمار در ترویج قومگرائی ایرانستان شدن ایران است
توطئه روز آنها ناکارآمد نشان دادن نظام مقدس جمهوری اسلامی است . در سال ۹۸ با این توطئه در تسخیر خانه ملت برنامه خاص دارند . باید جامعه امنیتی و شورای نگهبان با روحیه ای انقلابی با افزایش زاویه دید خود از ورود افراد دروغگو و تزویر باز و ریاکار و غیر متعهد و غیرمتخصص جلوگیری کنند

#پل_ارتباطی با #جوان_فردا
@miyabi_R

t.me/jjavanefarda