نان سفره مشکعلی / داستان حقیقی

مشکعلی که یک روستائی با آبرومند است ادامه داد همان فرصت طلبان سفره مشکعلی که به سفره ام خیانت کرده اند امروز با فرصت طلبی تشنه صندلی سبز بهارستان هستند.
مردم از سفره آرای خود مواظبت کنند اعتماد باین فرصت طلب خیانت است به جامعه .

داستان حقیقی
#نان_سفره_مشکعلی


یکی از دوستان خاطره ای از روستای خود را چنین بیان داشت
در روستای ما فردی با نام مشکعلی که دارای بیش از ۳۰۰راس گوسفند دارد زندگی می کند
مشکعلی روزی بما گفت این فرصت طلبان امروز و تشنه صندلی سبز بهارستان در زمانی که به دانشگاه نرفته بودندبه صحرا می آمدند و سفره مرا باز می کردند نان و پنیر و روغن حیوانی مرا که تا شب آذوقه ام بود می خوردند وتا آخرین تکه نان میخوردند
وقتی عصر به سفره دست میزدم میدیدم نانی در سفره نیست صدا می کردم لااقل از نان تان کمی بدهید من بخورم گرسنه ام .
فرصت طلبان می گفتند نان نداریم از سفره ات مواظبت می کردی ‼️
مشکعلی که یک روستائی با آبرومند است ادامه داد همان فرصت طلبان سفره مشکعلی که به سفره ام خیانت کرده اند امروز با فرصت طلبی تشنه صندلی سبز بهارستان هستند.
مردم از سفره آرای خود مواظبت کنند اعتماد باین فرصت طلب خیانت است به جامعه .

#جوان_فردا
@jjavanefarda