مردآن است که پاسخگوی مطالبه گری مردم درزمان انتخابات باشد

 اَلَ وَوردی قاشدی یا قو والا قاشدی


درایام قدیم بازی بنام( #قووالا_قاشدی یا #ال_ووردی_قاشدی) بود  همه با این کلمان وبازیها آشنائی دارند متاسفانه این بازی هاباگذشت زمان و باورود بازیهای یارانه ای ازیادرفته اند
دراین ایام این بازی راواردسیاست کرده اند بعضی نمایندگان مجلس که با ترفندهای پوپولیستی وزروسیم وبا استفاده ازعقاید واحساسات مذهبی مردم وباوعده های پوشالی برصندلی سبز بهارستان تکیه زدندوسوءاستفاده های شخصی خودراترجیح برخدمت به مردم کردندامروزازترس عدم پاسخگوئی یااحتمال ردصلاحیت شدن یا عدم موفقیت درانتخابات سکوت ثبت نام درانتخابات بعنوان کاندیدا شده اند
مردآن است که پاسخگوی مطالبه گری مردم درزمان انتخابات باشد
این دررفتگی ازمیدان مناظره و پاسخگوئی به مردم یادآور بازی #ال_ووردی_قاشدی است .
اینگونه نماینده گان باید پاسخگوی گلایه رهبرمعظم انقلاب باشنددرطول ۴۰سال گذشته اولین گلایه رهبری از مجلس است امام ره فرمودندمجلس در راس اموراست پس تمام مشکلات کشورمیتواندازمجلس باشدچون هم درتصویب قانون وهم در نظارت برعملکرد قواضعیف اند
آیااموال اینگونه نماینده گان زیرذره بین دستگاه قضاخواهد رفت ❓
@miyabi_R

@jjavanefarda