شعار انتخاباتی #فقر_ستیزی دروغ وفریبنده است

وقتی کاندیدائی باچندمیلیاردتومان واردکارزار انتخاباتی میشودچگونه دم از #فقر_ستیزی وی زند ❓

شعار انتخاباتی
#فقر_ستیزی

دروغ وفریبنده است

باتوجه به روند تبلیغاتی بعضی ازجریانهای سیاسی درسطح کشورودرسطح حوزه انتخابیه مرندوجلفاباشعار #فقر_ستیزی واردکارزار انتخاباتی شده اند
نبایدباین گونه شعارهاتوجه کردجریان گروه انحرافی میخواهدبااین روندضمن ناکارآمدخواندن حاکمیت  نظام دراین ۴۰ سال گذشته بااین شعار درفکر تسخیرخانه ملت هستند.

این جریان ازدستاوردها نخواهندگفت بلکه میخواهند ازدست رفته ها بگویندتاباایجادیاس و نا امیدی مردم رادرمشارکت انتخاباتی کم رنگ کنند
تا بتوانند در اولین فرصت خانه ملت را تسخیر نمایند .

#فقر_ستیزی شعارنرم در تبلیغات  است

سوال اینجاست
وقتی کاندیدائی باچندمیلیاردتومان واردکارزار انتخاباتی میشودچگونه دم از #فقر_ستیزی وی زند ❓
وقتی کاندیدائی ازهمین امروزدرفکر دادن شام و ناهار و وعده های پست و مقام به اقوام و دوستان خوداست چگونه درفکریک جوان کارشناس ارشدبیکارخواهد بود ❓
وقتی کاندیدائی دردور قبل یارومددکار کاندیدای دیگر بودحال درغیاب آن تعدادی ازنیروهای ستادی اش ازاین کاندیدای چندمیلیاردی حمایت میکندوازگزارش دهی فرارمیکنداین چگونه #فقر_ستیز خواهد بود❓

@jjavanefarda