تنور انتخابات یخ زده

چذا مذدم به انتخابات رغبت نشان نمی دهند 

چذا مذدم به انتخابات رغبت نشان نمی دهند