مزار شهدای مرند در یک کلام

همه می گوئیم ما مدیون شهدا هستیم ولی گفتن تا عمل کردن فاصله زیاد است

بنیاد شهید یا شهرداری کدامیک پاسخگوست⁉️

مزار شهدای مرند در یک کلام

همه می گوئیم ما مدیون شهدا هستیم ولی گفتن تا عمل کردن فاصله زیاد است

بنیاد شهید یا شهرداری کدامیک پاسخگوست⁉️

#جوان_فردا

@jjavanefarda