دلنوشته : حاج قاسم شهید بود و شهید شد

دشمن خوب حاج قاسم را شناخته بود حاج قاسم ، استکبار جهانی را بی آبرو کرد این آبرو کردن استکبار در چند مرحله رقم خورد .امریکا با آن قدرت نتوانست از زائیده خود (داعش تکفیریها) دفاع کند در روزهای آخر نابودی داعش، امریکا گفت منهم‌با داعش مبارزه میکنم .

#دلنوشته مدیر مسئول جوان فردا

_________________________________

حاج قاسم ؛
?شهید بود و ?شهید شد
تا انسان شهید نباشد شهید نمیشود
شهید شدن مراحلی دارد باید این مراحل را پشت سر گذاشت
حاج قاسم ،
در عمل نشان داد شهید بود تا اینکه شهید شد

شهادت حاج قاسم نشان داد امریکا رئیس دولت تروریست است .
بی آبروی امریکا در جهان ودرتاریخ سیاسی و نظامی دولنها ثبت شد
امریکا تاوان بیشتری در مقابل خطای خودخواهد داد

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda