لباس رزم بر تن سرداران و فرمانده هان نشان از انتقام گیری

ترامپ با خطای بزرگ خود را به پرتگاه نابودی کشانده است.
البته انتقام انتقامی خواهد بود در شان جایگاه شهید سردار سلیمانی و المهندس و پورجعفری ودیگر همرزمان سردار دلها .

لباس رزم بر تن فرماندهان نشان از آمادگی برای انتقام خون شهید حاج قاسم سلیمانی است


ترامپ با خطای بزرگ خود را به پرتگاه نابودی کشانده است.
البته انتقام انتقامی خواهد بود در شان جایگاه شهید سردار سلیمانی و المهندس و پورجعفری ودیگر همرزمان سردار دلها .

#جوان_فردا

t.me/jjavanefarda