ساختمان اقتصادی رد منطقه آزاد ارس در آتش

طبق گزارش واصله از منابع موثق در منطقه آزادارس الحمدالله این آتش سوزی خسارت جانی ندارد طبق مدیریت انجام گرفته خسارات وارده فقط بر طبقه اول است دیگر طبقات سالم هستند

طبق گزارش واصله از منابع موثق در منطقه آزادارس الحمدالله این آتش سوزی خسارت جانی ندارد طبق مدیریت انجام گرفته خسارات وارده فقط بر طبقه اول است دیگر طبقات سالم هستند .


به گزارش خبرنگار #جوان_فردا در منطقه آزاد ارس با ورود بموقع آتش نشانی و بدست گرفتن فرمانده عملیات میدانی توسط یکی از مدیران در این ساختمان تمام کارمندان و ارباب رجوع از درب اضطراری به بیرون هدایت شده اند .

❌ولی همچنان روابط عمومی منطقه آزادارس به تلفنها پاسخگو نیست.
#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda