اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

    ‍ (حافظ شیرازی): اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را ????? (صائب تبریزی) اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می […]

 

 

‍ (حافظ شیرازی):
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
?????
(صائب تبریزی)
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را
هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد
نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را
?????
(شهریار)
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را
هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد
نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را
سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند
نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را
?????
(خانم دریایی)
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
خوشا بر حال خوشبختش، بدست آورده دنیا را
نه جان و روح می بخشم، نه املاک بخارا را
مگر بنگاه املاکم؟چه معنی دارد این کارا؟
و خال هندویش دیگر، ندارد ارزشی اصلاً
که با جراحی صورت ،عمل کردند خال ها را
نه حافظ داد املاکی، نه صائب دست و پاها را
فقط می خواستند اینها، بگیرند وقت ماها را
?????
(کامران سعادتمند)
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
نه او را دست و پا بخشم، نه شهری چون بخارا را
همان دل بردنش کافی که من را بی دلم کرده
نمی خواهم چو طوطی من، بگویم این غزلها را
غزل از حافظ و صائب و یا دریایی بی ذوق
و یا آن شهریار ترک که بخشد روح اجزا را
میان دلبر و دلدار، نباشد حرفِ بخشیدن
اگر دلداده می باشید، مگویید این سخن ها را
?????
(عارف تهرانی)
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
شعار و حرف پُر کرده، تمام ادعاها را
یکی بخشیده چون حافظ ، سمرقند و بخارا را
یکی چون صائبِ تبریز ، سر و دست و تن و پا را
از این سوشهریار داده تمام روح اجزا را
از آن سو بانودریایی گرفته حال ماها را
سعادتمندشاعرنیز فقط گفت ونداد هرگز
نه ملک و نه بخارایی ، نه روح و نه تن و پا را
??????
ولی من می شناسم کس ، که او نه گفت و نه دم زد?
بدون حرف عمل کرده ، تمام ادعاها را?
کسی که خانمانش را ، رها از بهر جانان کرد?
بدون منتی بخشید ، سر و دست و تن و پا را?
و او اهسته و آرام ، برای کشور ایران ?
فدا کرده به گمنامی ، تمام روح و اجزا را?
اگر خواهی بدانی کیست ، وجودت از سجود اوست?
تمامی خودش را داد ، به ما بخشیده دنیا را?
نه گفتش ترک شیرازی ، نه گفتش خال هندویش?
و او نامش ” #سلیمانی ” عمل کرد ادعاها را?
صلوات

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda