مدعیان انقلابی ، مردم انقلابی را کنارگذاشته اند!!

ولی متاسفانه دراین ۴سال گذشته نتوانستند از نماینده موردحمایت خودکه میتوان گفت #نیروی_ارزشی خود خوانده بود را مطالبه گری کنند .‼️

مدعیان انقلابی ، مردم انقلابی را کنارگذاشته اند!!


با فرارسیدن انتخابات ۹۸ دعوای مدعیان انقلابی بر انقلابی بودن بالا گرفته و هرگونه حرکات انقلابی خارج از اهداف خودرا تخریب میکنند

آیا انقلابی خواندن ،تمام کار را پایان میدهد⁉️‼️
حال اینکه عده ای مسئولین احزاب و نماینده احزاب در شهرستان عده ای را برای ساماندهی درون حزبی و جناحی تحت عنوان انقلابی دعوت کرده اند چه ایرادی دارد⁉️
اگر این دعوت توسعه یابد و انقلابی بودن را خارج از اصولگرایی ترویج دهند قطعا وحدت بین سیاسیون را کلید خواهند زد
باید قبول کنیم انقلابی بودن فقط در یک حزب خلاصه نمیشود .
درجریان ۴ سال گذشته دراین شهرستان با نام انقلابی چه جریاناتی راه نیانداختند‼️⁉️
مطالبه گری وخط دهی به شوراو ورود به امورات اجرائی ودیگر موارد‼️
ولی متاسفانه دراین ۴سال گذشته نتوانستند از نماینده موردحمایت خودکه میتوان گفت #نیروی_ارزشی خود خوانده بود را مطالبه گری کنند .‼️

نویسنده : #ر_میابی

سردی فضای سیاسی انتخابات از یک طرف و دعوا بر سر انقلابی بودن از طرف دیگر

مشروح تحلیل بزودی در سایت جوان فردا

عضو کانال مردمی و مستقل خبری #جوان_فردا شوید?

t.me/jjavanefarda