تمام آفرینش سبز پوش است /عید مبعث مبارک

مبعثش با اقرا باسم ربک آغاز وبا اعطیناک الکوثر بیمه وبالیوم اکملت دینکم جاودانه شد

مبعث

عید مبعث مباکباد

در آن هنگامه ها مردی غمین با چشم تر هر شب
به کور نور در غار حرا میرفت
همه شب با غمی سنگین
به بال مرغ اندیشه
لبش خاموش بود ولی سر و پایش پر فریاد
به فریاد خدایی تا دل بی انتها میرفت
تنی لرزان دلی ترسان
و بیم از حق تعالی داشت
و در آن غار تنهایی روایی روشن از کروبیان عرش اعلا داشت!!!

عید مبعث مباکباد

گل محمدی