شهردارم !!!سلام خالصانه ام را پذیرا باش.

تحلیل خبری خودرادرمورد خبر احضار شهردار به محکمه قضائی را با سلام خالصانه بیان میدارم.

 

تحلیل خبری خودرادرمورد خبر احضار شهردار به محکمه قضائی را با سلام خالصانه بیان میدارم.

عادت دیرینه ام این است که افتخار به مسئولین بومی دارم.ازاول انقلاب اسلامی هم آرزویم این بود که آیاروزی خواهدرسیدکه مسئولین سیاسی وعمرانی وخدماتی واجرائی ومذهبی وعبادی منطقه ام بومی باشند؟آری نشان از پیشرفت علمی وفنی وسیاسی وعبادی واجتماعی مذهبی می باشد.

آری چند سالی بود به این آرزوی رسیدم.افتخار میکردم وافتخار میکنم. وافتخار خواهم کرد.البته این آرزو را اکثر مردم شهرم داشتند ودارند.

ممکن است شخصیتهایی که این نامه بنده حقیر را که با نام ((شهردارم سلام خالصانه ام را پذیراباش ))را نوعی چاپلوسی ومدح گوی با نامهای دیگر تحقیرم کنند این تحقیررا باشهامت قبول خواهم وباجان دل خواستارم.

چون( ابوسعید ابوالخیر)چنین گوید:

گرقرب خدامی طلبی دلجوباشد وندرپس وپیش خلق نیکوگوباشد

خواهی که چوصبح صادق القول شوی خورشیدصفت باهمه کس یکروباشد

تادیر نشده شروع مینمایم سلام خالصانه ام را .

شهردارم!!!دارم!!

سلام خالصانه

سلام برتو سلامی زعیب ونقص بری پرازسروروصفاچون ستاره سحری

نه چون سلام لرُازروی حرص وآزوطمع نه چون سلام اداری زروی حیله گری

نه آن سلام منعم کندبه مرد فقیر نه آن سلام که طوطی دهدزبی خبری

نه چون سلام سپاهی به افسر ازسرترس نه چون سلام دودشمن زروی خیره سری

سلام کودک گمگشته یی که مادررا دوباره یابدوفارغ شودزدربدری

سلام عاشق هجران کشیده ای که به وی دهند مژده که دوران هجرشد سپری

سلام عارف وارسته ای که درنظرش جمال دوست کندوقت جذبه جلوه گری

سلام ساده وبی غل وغش که ((میابی)) دهدزروی ارادت به مردم هنری

شنیده ام احضار شده ایداین احضار درچهارچوب قانون درست است جهت رفع شبهه ورفع ابهامات ورفع اتهامات می باشد طبق قانون تمام مقامات اجرائی وغیره درصورت احضار باید دردادگاه حاضر شودشما بزرگوارهم تمیکن به قانون نمودید.

نباید هوالعالم وهوالحق را ازیاد برد

ونباید ان الله یامرکم ان توعدوا امانات الی اهلها واذ حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل

را ازخاطرات دورکردپس بهتراست صبورباشیم وازمردم شهرمظلومم میخواهم درفصل کار با صبوریت خودمدیریت شهرستان را یاری نمایند همه وهمه درمدیریت شهر بخصوص درحالت بحرانی درمدیریت بحران یارویاور مسئولین امراجرائی وارشد منطقه باشیم چون سهیم هستیم..

آری شهرمان بدست آحادمردم بومی وبدست جوانان برومندشهرستانمان با کسب تجربه هااز بزرگان آباد خواهدشد.باید بخود آئیم مرندرا فدای این وآن نکنیم.حمایت ازمسئولین موجب دلگرمی مسئولین بومی وبرای سرمایه گذاران خواهدشد.چون سرمایه گذارنقطه یابی میکندوقتی به این نکته رسید که مردم با مسئولین حول محوروحدت می باشنددرآن مکان سرمایه گذاری میکند هیچ کس از تشنج خیری ندیده است. وتاحال هم اگر شهرمان ومنطقه ایمان کتک های مرجفون را خورده است باید بخود ائیم.ما نمیگوئیم مقصر مجازات نشودهمه وهمه خواهان مجازات هستندولی نباید عملکردهای شهردارمان رابدون اثبات اتهام زیر سوال ببریم خدای ناکرده د رصورت اثبات هم نباید عملکردهای شهردارمان را زیرذ سوال ببریم.ماهمشهری هستیم.ما درمجالس یکدیگرودرخیر وشر باهم هستیم.ما پروژه هایی زیادی دردست داریم اگر خدای ناکرده درسال انتخابات وحدت مارا به هم زنندشهرمان وروستاهایمان برای چندمین باردیگر فدای ((الم وخدم وکلم))خواهدشد.بنده حقیر از ضعیف ترین مسئول بومی حمایت کرده ام وخواهم کرد.

پس جهت حفظ احترام وهمدلی وهمزبانی سکوت را اختیار کنیم تا تصیمیم قاضی محترم ابلاغ گردد.میدانیم حفظ آبروی یک مسلمان چقدرمهم است.

میابی /مدیر سایت جوان فردا www.javanefarda.ir

مدیر /خبرمرند

khabarmarand.mihanblog.com