هاشم_زاده بدستور چه کسانی ترور شخصیت میشود

بعداز گذر ازطرح سوال از شهردار و رد استیضاح شهردار مرند توسط کمیته تطبیق ترور شخصیت نایب رئیس شورا کلید خورده است .
ترور شخصیت هاشم زاده با تهمتهای ناروا بصورت پوشیده جهت فشار آوردن بر وی جهت عدول ازبیان حقایق است

#هاشم_زاده بدستور چه کسانی ترور شخصیت میشود ⁉️

بعداز گذر ازطرح سوال از شهردار و رد استیضاح شهردار مرند توسط کمیته تطبیق ترور شخصیت نایب رئیس شورا کلید خورده است .
ترور شخصیت هاشم زاده با تهمتهای ناروا بصورت پوشیده جهت فشار آوردن بر وی جهت عدول ازبیان حقایق است

.
اخیرا نایب رئیس شورا بایک تصمیم عقلائی از قطارلجبازی یک #چوال_سوال از شهردار پیاده شد . وگفت مرند بهتراز ما عقلائی دارد مرند صاحب دارد نباید یکه تازی کنیم ⁉️
طرح سوال از هاشم زاده در دنیای مجازی یک کار کانالیزه شده است که درقطار لجبازی مانده ها از این ترور شخصیت میتوانند مطلع باشند .
این چند سوال در مورد باغ مرندی از هاشم زاده که تهمت و افترا آشکار است وتشویش اذهان عموم را بدنبال دارد باب قضائی راطبق قانون مجازات اسلامی گشوده است .
مچ گیری کاذب کار به پیش نخواهد برد و قطار لجبازی همراه با مسافرینش بزودی در ایستگاه #ندامت توقف خواهد کرد. این مچ گیری کاذب کانالیزه انتشار یافته دردنیای مجازی ،هاشم زاده رادر تصمیم عقلائی خود پایدارتر خواهد کرد
#هاشم_زاده بااین پایداری درتصمیم خود نشان خواهد داد #دستگیری بهتراز #مچ_گیری است
@jjavanefarda