بیایید ما در جنایت طوفان کرونا سهیم نباشیم

وضعیت قسمتی از خیابان امام‌ در مرند در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ در ایام کرونا نشان از این است که طوفان کرونا در راه است 

 #طوفان_کرونا در راه است

وضعیت قسمتی از خیابان امام‌ در مرند در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۹ در ایام کرونا نشان از این است که طوفان کرونا در راه است

به گزارش #جوان_فردا

گزارشگر این‌گزارش از حضور شهروندان در خیابانها به نکته ای رسیده است که طوفان کرونا در راه است
این گزارش عوامل #طوفان_کرونا را بشرح ذیل بیان می کند
حضور شهروندان در خیابانها
شروع زمستان و سرد شدن هوا
عدم‌رعایت فاصله گذاری
عدم ماسک زدن بعضی از شهروندان

و بی تفاوت بودن بعضی از شهروندان به موضوع خطر کرونا

#جوان_فردا
از شهروندان میخواهد تا عید فاصله گذاری و دورهمی وماسک زدن و در خانه ماندن را ادامه دهند
اگر رعایت نکنیم دوباره شاهد #طوفان_کرونا را با از دست دادن خود و اقوام خود شاهد خواهیم شد

 بیایید ما در جنایت #طوفان_کرونا سهیم نباشیم