گلایه های مردم از جاده مرند بازرگان

درصورت امکان اینودرقسمت درددل مردم بگذاریدتامسئولین شهری ببینندوجوابگوی مردم باشند،

باسلام عرض وادب خدمت اقای میابی.

 

درصورت امکان اینودرقسمت درددل مردم بگذاریدتامسئولین شهری ببینندوجوابگوی مردم باشند،

 

جاده مرندخوی که همه منتظربودیم تادوبانده به چهاربانده تبدیل بشه تاازشراین تصادفات خلاص بشیم ویابه حداقل برسانیم ولی متاسفانه این جاده معضلی شده برای مردم، اولا:نه حریم داره ونه زیرگذربرای یامچی وروستای دیزج حسین بیگ ونه روستاهای دیگر،این یه طرف،ودومانه اسفالت خوبی داره ونه شیب جاده مهندسی شده است؛حالا خدمت مسئولین شهری اعم ازراه وترابری وپلیس راه وفرمانداروبخشدارو…ایااعتقادبه خدادارین که خدایی هم وجودداردواین ظلم به مردم ازبچه شیرخواروتااون پیرمردعصابدست وکمرخم شده گرفته تاحیوانات بی گناهی که تواین جاده بادردورنج وعذاب اورکشته میشن مسئول هستیدواگراعتقادبه قیامت دارین توقیامت بایدجواب پس بدین یانه؟چراچاره ای برای این قتلگاه نمیکنیدایافکری به این قتلگاه کردین یاازرده بالا درخواست کردین که بفکراین قتلگاه باشند؟اگرکردین وجوابی نگرفتین بامردم روراس باشین تاماخودمان مردم این منطقه دست بکارشده وجاده راببندیم تامسئولین رده بالا راه وچاره ای بکنن.