طهماسبپور : تا حال شهردار پاسخ نداده است/ پرونده گزارشات تخلفات تبلیغات محیطی از شهرداری مرند خواسته شده است

طهماسبپور در مورد تخلفات دیگر شرکت خاک طرف قرارداد شهرداری مرند گفت  قیمت ماخوذه از شهروندان بدون رعایت جدول عوارض از شهروندان پول اخذ کرده است و تغییر پایه های منصوبه در نقاط مختلف شهر اقدام نکرده است ومساحت مورد استفاده که مستند به قرارداد باشد اجرا نمیشود.

مصاحبه اختصاصی جوان فردا با محمد تقی طهماسبپور عضو شورای اسلامی شهرمرند

موضوع  عملکرد شرکت خاک در خارج از قرارداد

طهماسبپور در مورد  قراردادی که  دربهمن  ۱۳۹۸  در زمان ریاست مهندس فرامرز آخوندی که هاشم زاده نماینده شورای اسلامی شهرمرند در سازمان سیما منظر بود گفت طبق بررسی انجام شده شرکت خاک ۱۸۷ مترمربع  مازاد بر قرارداد از فضای محیط تبلیغاتی در شهرمرندرا استفاده کرده و حق وحقوق فضای مازاد استفاده شده  را پرداخت نکرده است

وی اضافه کرد این فضای مازاداستفاده  شده بیش از ۷۰۰ مترمربع است اگر هم مبنا را ۱۸۷ بگیریم طبق گزارشات از منابع موثق و  واحدهای زیربط تخلف پیمان کار مسجل و آشکار است .

طهماسبپور در مورد دیگرتخلفات شرکت خاک که طرف قرارداد شهرداری مرند است گفت  قیمت ماخوذه از شهروندان بدون رعایت جدول عوارض اعلامی طبق قرارداد است و از شهروندان این مبالغ اضافی را  اخذ کرده است و تغییر پایه های منصوبه در نقاط مختلف شهر اقدام نکرده است ومساحت مورد استفاده که مستند به قرارداد است اجرا نمیشود.

طهماسبپور افزود روشنائی های بیلبردها بعداز اعتراض شورا خاموش شده است و علت آن باید پرسیده شود .

سخنگوی سابق شورای اسلامی شهر افزود پیمانکار تیلیغات محیطی  در چهارچوب قرار داد حق واگذاری قرارداد به کسی ویا شرکت دیگری نداشت وندارد . ولی متاسفانه اصل قرارداد به شرکت دیگری بنام امتداد انتقال یافته است

عضو حقوق دان شورای شهر در مورد اقدامات انجام یافته از طریق شورا گفت  نهایتاً شورا مصوب کرد تا نامه ای های جداگانه  به شهرداری نوشته شود تا نتیجه بررسی این تخلفات که بر شورا محرز می باشد پاسخ داده شود و نامه های از طریق دبیرخانه ارسال شده است تا بعدا بررسی و بازدید میدانی و اسنادی توسط شهردار گزارش گردد .ولی از پاسخ نامه ها شهردار به نامه های شورا بنده تا تاریخ مصاحبه  مطلع نیستم .

طهماسبپور در مورن ماهیت نامه های ارسالی به شهرداری گفت در نامه شورا صحت و سقم موضوع تخلفات  از شهرداری خواسته شده است ولی متاسفانه خبری از پاسخ شهرداری به نامه های شورا خبری نیسیت اگر تخلف احراز شود شهردار باید ابطال قرارداد فی مابین شهردارمرند و شرکت خاک را از شورا درخواست کند .

اگر چنانچه به نظر شهرداری تخلفات استنادی شورا صحت نداشته باشد ادامه عملیات شرکت خاک طبق روال ادامه خواهد یافت

ولی به نظر جوان فردا تشخیص صحت و سقم تخلفات شرکت خاک که طرف قرارداد شهرداری مرند با توجه به گزارشات لازمه و ارسالی از منابع موثق جای اشکال دارد.

لازم بتوضیح است در دوسال اول شورا مهحمد تقی طهماسبپور عضو حقوقدان شورا و سخنگوی شورا بود ولی در سال دوم شورا که ریاست آن با مهدی علیپور بود طبق صلاحدید هیات رئیسه وقت  سخنگو از سخن گفتن ممنوع بود .

 در سال سوم شورا که ریاست شورا با مهندس فرامرز اخوندی بود همچنان هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مرند با همان هیات رئیسه سال دوم شورا سخنگوی شورا را برعهده رئیس شورا گذاشتند دراین زمان هم خبری از سخن سخنگو نبود

تا اینکه در سال چهارم یعنی سال آخر شورا یدالله هاشم زاده با شش رای بعنوان رئیس شورا انتخاب و سخنگوی شورا انتخاب شد . درسال آخر شورا رئیس شورا بعنوان سخنگوی شورا سخنی با خبرنگاران نگفته است فقط از جایگاه ریاست شورا با جوان فردا سخن گفته است

میتوان نتیجه گرفت جایگاه شورا در شورای اسلامی شهر مرند ناشناخته است .

مصاحبه کننده  : ابراهیم اصیل میابی خبرنگار پایگاه خبری وتحلیلی  جوان فردا