پذیرش بهورز در شهرستان رمند

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند آگهی پذیرش فراگیر بهورز قرار داد کار معین شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرند  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز به استناد تبصره یک ماده یک دستورالعمل اجرایی جذب بهورز ابلاغی به شماره ۱۵۶۸۶/۳۰۰د مورخه ۱۶/۹/۹۸ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور پذیرش فراگیر بهورزی […]

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند
آگهی پذیرش فراگیر بهورز قرار داد کار معین شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرند

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز به استناد تبصره یک ماده یک دستورالعمل اجرایی جذب بهورز ابلاغی به شماره ۱۵۶۸۶/۳۰۰د مورخه ۱۶/۹/۹۸ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور پذیرش فراگیر بهورزی در سال ۹۹ از بین افراد واجد شرایط جهت تحصیل در مراکز آموزش بهورزی استان آذربایجان شرقی و خدمت در روستای زیرداوطلب زن/ مرد می پذیرد .

آگهی پذیرش فراگیر بهورز قرار داد کار معین شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرند ( خانه های بهداشت: النجق –زرغان-یام-لیوار پایین-هرزند عتیق-ارسی-گله بان-انامق-پیربالا-ابرغان-اسداغی-دیزج علیا-زنوزق-یکانکهریز-هرزند جدید وابلات یالقوزآغاج)

 روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند

📨https://marand.tbzmed.ac.ir