۵ عضو شورای اسلامی شهرمرند از پاسخ شهردار قانع نشدند

طهماسبپور : وقتی مدیر شرکت صریحاً میگوید بلی بیش از ۱۸۰متر مازاد برقرارداد را مورد بهره برداری کرده ام ویا ۳۰% سهم شهرداری را غصب کرده است وقتی در زمان برگزاری تشریفات مزایده مجوز رسمی نداشت وقتی در متن نامه به سخنان شفاهی رئیس قلبی سیما منظر استناد میشود یعنی چه ؟

 ۵ عضو شورای اسلامی شهرمرند از پاسخ شهردار قانع نشدند

شورا : در فکر پلیس مبارزه با ساخت وسازهای غیرمجاز و غیرقانونی درشهر مرند

 

شورای اسلامی شهرمرند به ریاست یدالله هاشم زاده با حضور ۷ عضو شورا روز چهارشنبه ۹۹/۱۰/۱۰ با دستور کار نامه های رسیده تشکیل جلسه داد

نامه اول شهرداری به شورا  درمورد واگذاری امور نگهبانی و مبارزه با ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی به بخش خصوصی .

اعضای شورای اسلامی مرند درمورد واگذاری امور نگهبانی و مبارزه با ساخت وسازهای غیرمجاز و غیر قانونی خواستار حضور شهردار و شفاف سازی دراین مورد شدند

نامه دوم در مورد ساماندهی میادین امام خمینی ره ره و امام حسین ع

وارد شورو ساماندهی میدان امام خمینی ره با اعتبار ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال معادل یک میلیاردوسیصدمیلیون تومان مورد تصویب شورا قرار گرفت .

استادی دراین مورد گفت  المان میدان امام خمینی ره بخاطر سنگین بودن سازه المان میدان امام مرند  در کارگاه خارج از شهر ساخته خواهد شد و بعداز ساخت به محل انتقال برای نصب خواهدیفات

نامه سوم : پاسخ شهرداری به نامه شورا در مورد تخلفات شرکت خاک بود

پاسخ شهردار  مرند  در مورد تخلفات شرکت خاک شورا را قانع نکرد

بخشی ، علیپور،طهماسبپور، استادی و آخوندی پنج عضو شورای اسلامی شورای اسلامی شهرمرند از پاسخ شهردار قانع نشدند .

طهماسبپور حقوقدان شورای اسلامی مرند  بطور شفاف بیان داشت وقتی اقرار مطرح میشود یعنی اسناد بلااثر است . وقتی متخلف یعنی مدیرعامل شرکت خاک به چندین مورد  تخلفات شرکت خاک اقرار میکند چگونه متن نامه شهرداری آنرا کتمان میکند؟

وقتی مدیر شرکت صریحاً میگوید بلی بیش از ۱۸۰متر مازاد برقرارداد را مورد بهره برداری کرده ام ویا ۳۰% سهم شهرداری را غصب کرده است وقتی در زمان برگزاری تشریفات مزایده مجوز رسمی نداشت وقتی در متن نامه به سخنان شفاهی رئیس قلبی سیما منظر استناد میشود یعنی چه ؟

طهماسبپور افزود این قرارداد در چهارچوب  قرارداد از منظر حقوقی قابل فسخ وابطال  است

مقصود استادی رئیس کمیسیون عمرانی شورا گفت من حرفی نداریم ضمن اینکه از نامه شهردار قانع نشدم و از موضع گیری شورا و شهردار ناامید شدم به دستگاه های نظارتی پناه خواهم برد وبرده ام..

مهندس فرامرز آخوندی که در رزومه شورا بودنش رئیس شورا را دارد درمورد تخلفات شرکت خاک بیان داشت وقتی شرکت خاک خارج از قراردادعمل کرده و قرارداد به شرکت ثالث واگذار کرده است ویا خارج از مبلغ عوارض از مشتری هزینه می گیرد .

آخوندی خطاب به مدیر مسئول پایگاه خبری جوان فردا گفت آقای میابی همیشه می نویسی شورا خاک را خاک میکند یا خاک شورا را خاک میکند؟ حال خودتان در جلسه حاضر هستید لازم است به طرف شهردار برگردید و این جمله را به آن خطاب کنید.

علیپور عضو رزمنده شورا که  رئیس سال دوم شورا را در کارنامه خود دارد گفت من نمیدانم تخلف حتما باید شاخ داشته باشدتخلفات شرکت خاک کاملا محرز است

بخشی عضو شورای اسلامی شهر مرند و رئیس شورای شهرستان مرند گفت بیائید از منافع شهروندان و شهرمرند دفاع کنیم . تا کی سکوت اختیار کنیم . طرف قرارداد شهرداری خود با زبان خود میگوید من این تخلفات را کرده ام ولی متاسفانه شهردار ماست مالی و سفسطه می کند.

دکتر یحیوی که رئیس سال اول شورا و نایب رئیس سال آخر شورا درمورد شرکت خاک کمی با موضع گیری خاص  گفت در چهارچوب قرارداد اقدام شود اگر تخلف محرز است باید اقدام گردد.

هاشم زاده رئیس شورا درمورد عملکرد خاک آنچه در دل داشت نتوانست بیان کند ولی گفت ما نمیتوانیم درمورد فسخ قرارداد دستور دهیم ما فقط میتوانیم شهرداری را مجاب کنیم تا طبق قرارداد عمل کند.

در آخر جلسه مدیر مسئول جوان فردا از طهماسبپور حقوقدان شورا پرسید

وقتی در تشریفات مزایده یا مناقصه پاکت الف دارای مدارک خواسته شده نباشد چه باید کرد ؟

طهماسبپور گفت نباید پاکت ب گرفته شود ونباید نباید با این گونه شرکت عقد پیمانکاری منعقد کرد .

سوال از هاشم زاده
چرا در هرقرارداد پیمانکاری با شهردار موضوع نواسات قیمت پیش بینی میشود ولی در عقد قراردا شرکت خاک چنین پیش بینی نشده است ؟

هاشم زاده گفت این خدماتی است به آن علت.