خاطره_کفاش_پینه_دوز

وقتی در جامعه جایگاه مسئولین حفظ نمیشود و هرگونه خدمات آنهارا زیرسوال میبریم .چنین میشود مسئولین بی تفاوت میشوند .
عامل بی تفاوتی مسئولین من‌و شمائید چون ما از فرهنگ غنی ایرانی واسلامی دور مانده ایم و‌نمیتوانیم بازبان نرم تشکر آنهارا دلگرم کنیم

 
خاطره_کفاش_پینه_دوز

راس ساعت ۹ بعداز مطالعه روزانه خود برای خرید سنگک ماشین را روشن کردم دیدم همسایه ام دارد در هوای سرد راهی محل کارخود در کنار مسجدبازارمیرود
وقتی سوارشد گفت آقای میابی بیرون از داخل ماشین گرمتراست .پرسیدم چه خبر ؟گفت وضعیت خراب است مردم بادهان بسته گلایه سخت دارند


کفاش پینه دوز افزود دیروز شهروندی آمد گفت این کفش را تعمیرکن دیدم قابل تعمیرنیست گفتم برو کفش بخر .شهروندناراحت شد و باتندی گفت بدوز اگر این کفش را بخرم بیش از ۴۵۰۰۰۰تومان است گفتم بابا چنین نیست باهم به کفاش فروشی رفتیم از همان کفش را دیدیم قیمت کردیم گفت ۵۳۰۰۰۰تومان . مشتری گفت دیروز ۴۵۰۰۰۰گفتی صاحب مغازه گفت از دیروز تا امروز سن مان بیشترشده فکر نمی کنی قیمتها‌بالابرود⁉️

کفاش پینه دوز به کفاش فروش می گوید تقصیر تونیست وقتی در جامعه جایگاه مسئولین حفظ نمیشود و هرگونه خدمات آنهارا زیرسوال میبریم .چنین میشود مسئولین بی تفاوت میشوند .
عامل بی تفاوتی مسئولین من‌و شمائید چون ما از فرهنگ غنی ایرانی واسلامی دور مانده ایم و‌نمیتوانیم بازبان نرم تشکر آنهارا دلگرم کنیم

T.me/jjavanefarda