جلسه کارگروه غله در شهرستان مرند

بدون حضور خبرنگاران رسمی

جلسه کارگروه غله روز دوشنبه ۹۹/۱۰/۱۵شهرستان مرند به ریاست داود گرشاسبی معاون فرماندار ویژه شهرستان مرند در ساختمان فرمانداری تشکیل شد
به گزارش #جوان_فردا این جلسه بدون حضور خبرنگار برگزار شد لذا نمیتوان از ماهیت این جلسه ومصوبات آن مطلبی خبری کرد