دعوت از نماینده مجلس و شورای شهرستان مرندجهت حضور در شورای شهرمرند کلید خورد

مقصود استادی گفت اموراتی هستند که در حیطه شورای شهر نیست بلکه به نماینده یا شورای شهرستان ارتباط دارد لذا جهت تنویر افکار عموم  و جلوگیری از تشویش اذهان عموم و حل مشکلات در حیطه وظائف   شورای شهرستان و نماینده مجلس می باشد پیشنهاد دادم تا از نماینده مجلس و شورای شهرستان   درخواست گردد .در شورای شهر مرند حضور یابند تا شهروندان محترم و پیگیر امورات و مشکلات حل نشده   در جریان امر باشند که این مطالبه گری شهروندان باید از کدام مقام باشد از شورا یا شورای شهرستان یا نماینده مجلس .

شورای اسلامی شهر مرند روز چهرشنبه مورخه ۹۹/۱۰/۱۷ جلسه داشت این جلسه تنها اولین جلسه در طول هفته بود

 

طبق شنیده ها استادی دست یاری به سوی نماینده مجلس و شورای شهرستان در حل مشکلات بود

خبرنگار جوان فردا طبق تماس تلفنی درمورد صحت وسُقمِ موضوع از استادی پرسید
مقصود استادی گفت اموراتی هستند که در حیطه شورای شهر نیست بلکه به نماینده یا شورای شهرستان ارتباط دارد لذا جهت تنویر افکار عموم  و جلوگیری از تشویش اذهان عموم و حل مشکلات در حیطه وظائف   شورای شهرستان و نماینده مجلس می باشد پیشنهاد دادم تا از نماینده مجلس و شورای شهرستان   درخواست گردد .در شورای شهر مرند حضور یابند تا شهروندان محترم و پیگیر امورات و مشکلات حل نشده   در جریان امر باشند که این مطالبه گری شهروندان باید از کدام مقام باشد از شورا یا شورای شهرستان یا نماینده مجلس .