اگر من بجای شما بودم از خط اعتباری استفاده نمی کردم

تفاوت تعرفه های خط اعتباری همراه اول را با خط دائم همراه اول را ببینید و مقایسه کنید و قضاوت با شما ‼️

اگر من بجای شما بودم از خط اعتباری استفاده نمی کردم

تفاوت تعرفه های خط اعتباری همراه اول را با خط دائم همراه اول را ببینید و مقایسه کنید و قضاوت با شما ‼️

T.me/jjavanefarda