رنگ بندی کرونایی شهرستان های آذربایجان شرقی

▫️بر اساس ابلاغ طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کرونا در شهرهای کشور؛ آخرین وضعیت شهرستان های آذربایجان شرقی بدین شرح است:

▫️به جز شهرستان عجب شیر که به رنگ نارنجی است تمام شهرستان های استان زرد رنگ هستند.

رنگ بندی کرونایی شهرستان های آذربایجان شرقی


▫️بر اساس ابلاغ طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کرونا در شهرهای کشور؛ آخرین وضعیت شهرستان های آذربایجان شرقی بدین شرح است:

▫️به جز شهرستان عجب شیر که به رنگ نارنجی است تمام شهرستان های استان زرد رنگ هستند.

@jjavanefarda