درود برکرونا که اخلاق حسنه اداری را کنار گذاشت

اگر اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان آذربایجانشرقی و شهرستان مرند بخواهد‌ در پشت درهای بسته ملی شدن این صنعت ازیاده رفته را بخود تبریک‌بگویند انرژی منفی بر دست اندرکاران این صنعت و مرویج این صنعت در جامعه خواهدش

درود برکرونا
که اخلاق حسنه اداری را کنار گذاشت !!!

مدیر مسئول پایگاه خبری جوان فردا در یادداشت روز خود نو شت

حال بگذریم از اینکه کرونا با رفتار قلدرمآبانه میدان‌داری می کندو از خوف کرونا مراسم معارفه و تودیع روسا لغو شده است .
ولی درد اینجاست زحمت کشان ترویج فرهنگ صنعت سبدبافی درشهرستان مرند پشت درهای بسته نباید با ملی شدن این صنعت ازیاده رفته باشند
اگر اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان آذربایجانشرقی و شهرستان مرند بخواهد‌ در پشت درهای بسته ملی شدن این صنعت ازیاده رفته را بخود تبریک‌بگویند انرژی منفی بر دست اندرکاران این صنعت و مرویج این صنعت در جامعه خواهدشد