توپ پسماند ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومان شهرستان مرند در اسارت شهرداری کشکسرای

سوال اینجاست ارزش مبلغ #۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰_تومان در ۴ سال پیش را با امروز مقایسه کنید اگر درست مقایسه کنیم بیش از #۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰_تومان می ارزد

توپ پسماند ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰تومان شهرستان مرند در اسارت شهرداری کشکسرای

به گزارش #جوان_فردا

بیش از ۴ سال است اعتبار نقد واریزی بنام شهرستان مرند به حساب شهرداری کشکسرای طبق مقررات مبنی بر ساماندهی پسماند شهرستان مرند واریز شده است

ولی متاسفانه تا به جلسه ساماندهی پسماند روز چهارشنبه ۹۹/۱۱/۱ این مبلغ در پسماند شهرستان مرند هزینه نشده است
طبق گزارش نماینده شهردار کشکسرلی در جلسه ساماندهی پسماند شهرستان مرند که به ریاست مهندس علی شیخپور معاون سیاسی و امنیتی فرماندار گفت بیش از #۴۰۰۰۰۰۰۰۰_تومان هزینه کرده ایم ولی این نماینده شهرداری کشکسرای محل هزینه کردن این مبلغ را شفاف نکرد .
#جوان_فردا
سوال اینجاست ارزش مبلغ #۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰_تومان در ۴ سال پیش را با امروز مقایسه کنید اگر درست مقایسه کنیم بیش از #۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰_تومان می ارزد

حال پیدا کنید خسارت زذه به شهرستان مرند را ⁉️

چندین جلسه معاون استاندار و فرماندار مرند درخواست کارساز کردن این مبلغ در امرساماندهی پسماند شهرستان مرند شده است ولی همچنان #۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰_تومان در اسارت شهرداری کشکسرای است .

کی این #اعتبار_نقد درساماندهی پسماند کارسازخواهدشد⁉️⁉️
@jjavanefarda