آتش به اختیار فرهنگی در مرند  در مبارزه با آسیبهای اجتماعی

بنابه ابن گزارش دومین جلسه آتش به اختیارفرهنگی در شهرستان مرند با حضور فعالین اجتماعی و رسانه ای و‌ و صاحب نظران و NGO ها و کارشناسان در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی مرند روز سه شنبه ۹۹/۱۰/۳۰ تشکیل شد

 آتش باختیار فرهنگی در مرند  در مبارزه با آسیبهای اجتماعی

به گزارش #جوان_فردا
سازمان تیلیغات اسلامی مرند و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند ودانشگاه آزاداسلامی مرند و خانه خبرنگاران شهرستان مرند پیشگام آتش باختیار

بنابه ابن گزارش دومین جلسه آتش به اختیارفرهنگی در شهرستان مرند با حضور فعالین اجتماعی و رسانه ای و‌ و صاحب نظران و NGO ها و کارشناسان در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی مرند روز سه شنبه ۹۹/۱۰/۳۰ تشکیل شد

حاضرین در این جلسه نظرات کارشناسی خودرا بیان داشتند
در این جلسه چند مصوبه به تصویب رسید
مطالبه گری و تحول گرائی فرهنگی از اهداف بارز یک آتش باختیاران شهرستان مرند است

راه اندازی خانه سلامت در محلات و حضور کارشناسان در محلات جهت آموزش و دعوت از ادارات مربوطه آسیبهای اجتماعی چهت گزارش دهی دراین جمع مورد تصویب قرارگرفت
T.me/jjavanefarda