امروز : سه شنبه 18 ژوئن 2024
بزودی عملیات کابل گذاری فیبر نوری در سطح شهر مرند شروع میشود وی افزود  

 فیبر نوری برای سرمایه گذاران درشهر صنعتی ۲مرندمهیا گردید

اولا اجرای این طرح در شهرکهای صنعتی منطقه که باعث جذب سرمایه گذار وایجاد بسترهای لازم می تواند در رونق اقتصاد وجذب سرمایه گذاران نقش مهمی راداشته باشد....

گزارش تصویری