امروز : یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

از هر دری سخنی

در زندگی مان چه چیز را همیشه می فروشیم . وبرای چه و به چه بها ؟

گزارش تصویری