امروز : پنجشنبه 13 ژوئن 2024
دیوار سبز انتخاباتی انواع مختلف دارد

دیوارسبزانتخابات شکسته میشود/دیوار سبز سیاسی انتخاباتی باید برچیده شود تا همه بدون دیوار سیاسی در انتخابات شرکت کنند.

تا زمانی که دیوار سبز انتخاباتی توسط بعضی ها بلندتر شود موجب انتخابات انحصاری خواهدشد این‌دیوار سبز انتخاباتی انواع مختلف دارد

گزارش تصویری