مرتضی بانک به افتخار بازنشستگی نایل گشت

در دوره نهم ودهم مجلس با عدم اجرای ماده ۲۵ قانون مناطق آزاد سوء استفاده های بیشتری شد . حال باید منتظر بمانیم تا اقدام دستگاه قضائی را دراین مورد شاهد باشیم

 مرتضی بانک به افتخار بازنشستگی نایل گشت

به گزارش #جوان_فردا


مرتضی بانک کارمند وزارت امور خارجه که باعنوان رئیس مناطق آزاد کل کشور انجام وظیفه می کرد با دستور دکتر محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه طبق قانون استخدام کشوری بازنشست و از خدمات دولتی خداحافظی کرد

بانک در زمان‌دورنهم مجلس ودهم مجلس که در مجلس نماینده قانونی مجلس منطقه آزادارس را مرکز قاجاق معرفی کرد و مدیرعامل منطقه آزاد طی نامه به رئیس مجلس از منطقه آزادارس دفاع کردنتوانست از این نامه در راستای جلوگیری از سوء استفاده از عدم اجرای ماده ۲۵ قانون مناطق آزاد اقدام کند.

در دوره نهم ودهم مجلس با عدم اجرای ماده ۲۵ قانون مناطق آزاد سوء استفاده های بیشتری شد . حال باید منتظر بمانیم تا اقدام دستگاه قضائی را دراین مورد شاهد باشیم

T.me/jjavanefarda