امروز : شنبه 6 فوریه 2021
تاریخ : 2021/02/06 - 4:40 ذخیره فایل ارسال به دوستان

رهبر انقلاب: نمی‌شـود هرکسی تا یـک کلمه حرفـی برخلاف نظر مـن و شـما زد، بگوئیـم ضد ولایت فقیـه اسـت

سخن هفته‌ این شماره خط حزب‌الله به بررسی دغدغه رهبر انقلاب درباره‌ خطر کمرنگ شدن «ادب اسلامی» در سخن گفتن به خصوص با گسترش فضای مجازی پرداخته

به گزارش خبرنگار جوان فردا به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خط حزب‌الله در آستانه‌ بیست و دوم بهمن ماه و چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اهداف انقلاب در بیانات رهبر انقلاب را مرور کرده است.

 سخن هفته‌ این شماره خط حزب‌الله به بررسی دغدغه رهبر انقلاب درباره‌ خطر کمرنگ شدن «ادب اسلامی» در سخن گفتن به خصوص با گسترش فضای مجازی پرداخته است.


در این  مطلب آمده است:
شــاید در بحبوحه  مشکلات معیشـتی و مسـائل اقتصـادی و سیاسـی کمتـر کسـی بـه دغدغه «خطــر کــم رنــگ شــدن ادب اسلامی» توجــه کنــد؛ امــا اگــر از منظــر تمدن‌ســازی اسلامی بــه موضــوع نــگاه کنیـم کـه «بخـش حقیقـی تمـدن اسلامی، آن چیزی اسـت کـه متـن زندگـی ما را تشـکیل می‌دهـد ». ۹۱/۰۷/۲۳ اهمیت موضـوع را درک می‌کنیـم. چـرا کـه «اگـر بی‌اخلاقی حاکم شـد، حرص‌هــــــا، هوای نفـــــــس‌ها، جهـــــالت‌ها، دنیاطلبی‌هـا، بغض‌های شـخصی، حسـادت‌ها، بخل‌هـا، سـوءظن بـه یکدیگـر وارد شـد زندگی سـخت خواهـد شـد؛ فضـا تنـگ خواهد شـد؛ قـدرت تنفـس سـالم از انسـان گرفتـه خواهد شد.»  ۸۸/۰۴/۲۹
در سـال‌های اخیـر می‌بینیـم کـه «بـا گسـترش فضــای مجــازی بــه تدریــج ادب اسلامی دارد کــم رنــگ می‌شــود.» ۹۹/۱۱/۱۵ و «ایــن رســانه‌های الکترونیکــی و اینترنتــی موجــب شـده اسـت کـه افـراد بی‌محابـا علیـه یکدیگـر حــرف بزننــد، بــد بگوینــد.»۹۱/۰۱/۰۱ و حــالا اهمیـت رعایـت آداب اسلامی بیـش از پیـش نمایـان شـده اسـت. شـاید از همیـن روسـت کــه رهبــر انقلاب بــه مداحــان کــه « یکــی از رســانه‌های بــزرگ و ارزشــمند کشــور مــا هسـتند» توصیه و تأکیـد می‌کنند کـه «ادب اسلامی را در جامعه بگسـترانید.»۹۹/۱۱/۱۵
از مهمتریـن عرصـه هـای رعایـت ادب اسلامی، حیطه زبـان و قلم اسـت. همچنیـن به خاطـر ویژگی هـای خـاص فضـای مجـازی کـه امـروز «واقعـا یـک بخـش حقیقـی از زندگـی مـردم شـده» ۹۹/۰۶/۰۲ و زمینـه هـای آسـیب زا در آن، رعایـت ادب اسلامی، ضـرورت دوچنـدان دارد.
گاهـی برخـی بـه خیـال اینکـه حرفشـان در جهـت اصلاح جامعه اسـت «دستشـان را، یـا قلمشـان را، یـا وبلاگشـان را آزاد می‌کننـد که هـر چه به دهنشـان آمـد، آن را بگوینـد» ۸۹/۱۰/۰۷  بایـد توجـه کـرد کـه «وسـائل مـدرن امـروز»  هـم مشـمول احـکام الهی اسـت «یعنـی خوانـدن وبلاگ هـم مثـل خوانـدن کاغذ اسـت، کتـاب اسـت، نامه اسـت، مثل شـنیدن حـرف اسـت.» ۸۹/۱۰/۰۷
اخلاق مهمتر از عمل در اندیشـه رهبـر انقلاب
«اخلاق اهمیتـش از عمـل هـم بیشـتر اسـت.» ۸۸/۰۴/۲۹  ایشـان اخلاق را فراتـر از یـک مسـئله فـردی می‌داننـد. اخلاق سیاسـی، اخلاق جمعـی، اخلاق اجتماعـی، اخلاق انتخاباتـی و… از مـواردی اسـت کـه ایشـان در سخنرانی‌هایشـان در سـال‌های مختلـف تبییـن کرده‌انـد. گاهـی اوقـات نیـز مشـاهده بی‌اخالقـی در فضـای سیاسـی موجـب تذکـر جـدی ایشـان در سـطح عمومـی شـده اسـت. «در تبلیغـات، در مناظرات، حرفهایی زده شد، گاهی بداخلاقی‌هایی شـد، برخـی از دسـتگاه‌های گوناگـون کشـور مـورد  اتهام قـرار گرفتنـد؛ اینهـا کارهـای خوبـی نبـود…  بایسـتی اینهـا ادامـه پیـدا نکنـد.» ۹۶/۰۳/۱۴
بی‌عدالتی نکنید؛ حتی نسبت به دشمن!
گاهی اختلاف  نظرهای سیاسـی داخل کشـور باعث می‌شـود کـه افـراد نسـبت بـه یکدیگـر اتهاماتـی مطـرح کننـد. در ایـن مـوارد بایـد توجـه کـرد کـه«کسـی را نبایـد بـه خاطـر یـک امـر، از همـه‌ی آن چیزهائـی کـه صلاحیت محسـوب می‌شـود، انسـان او را نفـی بکنـد. بـا انصـاف بایـد بـود؛ بـا انصـاف بایـد عمـل کـرد؛ بـا انصـاف بایـد حـرف زد.» ۸۸/۰۵/۰۳
همانطـور کـه در قـرآن هـم آمـده کـه «وَلا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلیٰ أَلّا تَعدِلُوا ۚ اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقویٰ» اگـر بـا کسـی دشـمنیم، ایـن دشـمنی  موجـب نشـود کـه نسـبت بـه او بی‌عدالتـی کنیـم. پس همـه بایـد  «بی‌انصافی‌ها را همـه کنـار بگذارند؛ و در زیـر پرچـم نظـام اسلامی و جمهـوری اسلامی جمـع بشـوند» ۸۸/۰۵/۰۳ و «در صحبت‌هـا، قـول به غیـر علـم نبایـد باشـد، غیبت نبایـد باشـد، تهمت نبایـد باشـد.» ۹۹/۰۷/۲۱
در تشخیص‌ها و مصداقها دقت کنید
گاهـی ممکـن اسـت فـردی در فضـای جامعـه مرتکب اشـتباهی شـود یا خطایـی کند. «نمی‌شـود هر کسـی را به مجرد اینکه یـک کلمه حرفـی برخالف آنچـه کـه مـن و شـما فکـر می‌کنیـم، زد، بگوئیـم آقـا این ضد ولایت فقیـه اسـت.» ۸۸/۰۴/۲۹ این نکته لـزوم دقـت بیشـتر در قضاوت‌هایمـان نسـبت بـه افراد را نشـان می‌دهد کـه «بی‌دقتـی در مصداقها، گاهـی اوقـات ضررهـا و لطمـات بزرگـی خواهـد زد.»  ۸۸/۰۴/۲۹ «الان ژورنالیسـم رایـج دنیـا درسـت عکـس ایـن عمـل می‌کننـد؛ یعنـی آن چیزهایـی را کـه شـایعه‌پردازی می‌کننـد، دروغ‌پـردازی می‌کننـد، چیزهایـی اسـت کـه از آن اطلاعی هـم ندارنـد، علمی هم ندارند،

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خط حزب‌الله در آستانه‌ بیست و دوم بهمن ماه و چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اهداف انقلاب در بیانات رهبر انقلاب را مرور کرده است.

 سخن هفته‌ این شماره خط حزب‌الله به بررسی دغدغه رهبر انقلاب درباره‌ خطر کمرنگ شدن «ادب اسلامی» در سخن گفتن به خصوص با گسترش فضای مجازی پرداخته است.
در این  مطلب آمده است:
شــاید در بحبوحه  مشکلات معیشـتی و مسـائل اقتصـادی و سیاسـی کمتـر کسـی بـه دغدغه «خطــر کــم رنــگ شــدن ادب اسلامی» توجــه کنــد؛ امــا اگــر از منظــر تمدن‌ســازی اسلامی بــه موضــوع نــگاه کنیـم کـه «بخـش حقیقـی تمـدن اسلامی، آن چیزی اسـت کـه متـن زندگـی ما را تشـکیل می‌دهـد ». ۹۱/۰۷/۲۳ اهمیت موضـوع را درک می‌کنیـم. چـرا کـه «اگـر بی‌اخلاقی حاکم شـد، حرص‌هــــــا، هوای نفـــــــس‌ها، جهـــــالت‌ها، دنیاطلبی‌هـا، بغض‌های شـخصی، حسـادت‌ها، بخل‌هـا، سـوءظن بـه یکدیگـر وارد شـد زندگی سـخت خواهـد شـد؛ فضـا تنـگ خواهد شـد؛ قـدرت تنفـس سـالم از انسـان گرفتـه خواهد شد.»  ۸۸/۰۴/۲۹
در سـال‌های اخیـر می‌بینیـم کـه «بـا گسـترش فضــای مجــازی بــه تدریــج ادب اسلامی دارد کــم رنــگ می‌شــود.» ۹۹/۱۱/۱۵ و «ایــن رســانه‌های الکترونیکــی و اینترنتــی موجــب شـده اسـت کـه افـراد بی‌محابـا علیـه یکدیگـر حــرف بزننــد، بــد بگوینــد.»۹۱/۰۱/۰۱ و حــالا اهمیـت رعایـت آداب اسلامی بیـش از پیـش نمایـان شـده اسـت. شـاید از همیـن روسـت کــه رهبــر انقلاب بــه مداحــان کــه « یکــی از رســانه‌های بــزرگ و ارزشــمند کشــور مــا هسـتند» توصیه و تأکیـد می‌کنند کـه «ادب اسلامی را در جامعه بگسـترانید.»۹۹/۱۱/۱۵
از مهمتریـن عرصـه هـای رعایـت ادب اسلامی، حیطه زبـان و قلم اسـت. همچنیـن به خاطـر ویژگی هـای خـاص فضـای مجـازی کـه امـروز «واقعـا یـک بخـش حقیقـی از زندگـی مـردم شـده» ۹۹/۰۶/۰۲ و زمینـه هـای آسـیب زا در آن، رعایـت ادب اسلامی، ضـرورت دوچنـدان دارد.
گاهـی برخـی بـه خیـال اینکـه حرفشـان در جهـت اصلاح جامعه اسـت «دستشـان را، یـا قلمشـان را، یـا وبلاگشـان را آزاد می‌کننـد که هـر چه به دهنشـان آمـد، آن را بگوینـد» ۸۹/۱۰/۰۷  بایـد توجـه کـرد کـه «وسـائل مـدرن امـروز»  هـم مشـمول احـکام الهی اسـت «یعنـی خوانـدن وبلاگ هـم مثـل خوانـدن کاغذ اسـت، کتـاب اسـت، نامه اسـت، مثل شـنیدن حـرف اسـت.» ۸۹/۱۰/۰۷
اخلاق مهمتر از عمل در اندیشـه رهبـر انقلاب
«اخلاق اهمیتـش از عمـل هـم بیشـتر اسـت.» ۸۸/۰۴/۲۹  ایشـان اخلاق را فراتـر از یـک مسـئله فـردی می‌داننـد. اخلاق سیاسـی، اخلاق جمعـی، اخلاق اجتماعـی، اخلاق انتخاباتـی و… از مـواردی اسـت کـه ایشـان در سخنرانی‌هایشـان در سـال‌های مختلـف تبییـن کرده‌انـد. گاهـی اوقـات نیـز مشـاهده بی‌اخالقـی در فضـای سیاسـی موجـب تذکـر جـدی ایشـان در سـطح عمومـی شـده اسـت. «در تبلیغـات، در مناظرات، حرفهایی زده شد، گاهی بداخلاقی‌هایی شـد، برخـی از دسـتگاه‌های گوناگـون کشـور مـورد  اتهام قـرار گرفتنـد؛ اینهـا کارهـای خوبـی نبـود…  بایسـتی اینهـا ادامـه پیـدا نکنـد.» ۹۶/۰۳/۱۴
بی‌عدالتی نکنید؛ حتی نسبت به دشمن!
گاهی اختلاف  نظرهای سیاسـی داخل کشـور باعث می‌شـود کـه افـراد نسـبت بـه یکدیگـر اتهاماتـی مطـرح کننـد. در ایـن مـوارد بایـد توجـه کـرد کـه«کسـی را نبایـد بـه خاطـر یـک امـر، از همـه‌ی آن چیزهائـی کـه صلاحیت محسـوب می‌شـود، انسـان او را نفـی بکنـد. بـا انصـاف بایـد بـود؛ بـا انصـاف بایـد عمـل کـرد؛ بـا انصـاف بایـد حـرف زد.» ۸۸/۰۵/۰۳

 

همانطـور کـه در قـرآن هـم آمـده کـه «وَلا یَجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلیٰ أَلّا تَعدِلُوا ۚ اعدِلوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقویٰ» اگـر بـا کسـی دشـمنیم، ایـن دشـمنی  موجـب نشـود کـه نسـبت بـه او بی‌عدالتـی کنیـم. پس همـه بایـد  «بی‌انصافی‌ها را همـه کنـار بگذارند؛ و در زیـر پرچـم نظـام اسلامی و جمهـوری اسلامی جمـع بشـوند» ۸۸/۰۵/۰۳ و «در صحبت‌هـا، قـول به غیـر علـم نبایـد باشـد، غیبت نبایـد باشـد، تهمت نبایـد باشـد.» ۹۹/۰۷/۲۱
در تشخیص‌ها و مصداقها دقت کنید
گاهـی ممکـن اسـت فـردی در فضـای جامعـه مرتکب اشـتباهی شـود یا خطایـی کند. «نمی‌شـود هر کسـی را به مجرد اینکه یـک کلمه حرفـی برخالف آنچـه کـه مـن و شـما فکـر می‌کنیـم، زد، بگوئیـم آقـا این ضد ولایت فقیـه اسـت.» ۸۸/۰۴/۲۹ این نکته لـزوم دقـت بیشـتر در قضاوت‌هایمـان نسـبت بـه افراد را نشـان می‌دهد کـه «بی‌دقتـی در مصداقها، گاهـی اوقـات ضررهـا و لطمـات بزرگـی خواهـد زد.»  ۸۸/۰۴/۲۹ «الان ژورنالیسـم رایـج دنیـا درسـت عکـس ایـن عمـل می‌کننـد؛ یعنـی آن چیزهایـی را کـه شـایعه‌پردازی می‌کننـد، دروغ‌پـردازی می‌کننـد، چیزهایـی اسـت کـه از آن اطلاعی هـم ندارنـد، علمی هم ندارند،

ارسال دیدگاه