برق رسانی به روستای حاج محمد وکیل 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا  در دهه فجر ۱۳۹۹ شهرستان مرند در مورد برق رسانی  برای گفتن حرف هائی دارد . چندین روستا در مراسم دهه فجر ۱۳۹۹ در شهرستان مرند روشنائی برق را دیدند این امر در مهاجرت روستائیان نقش بسزائی دارد در راین راستا با تلاش رئیس و معاونین و کارشناسان و نیروهای شرکت برق منطقه ای شهرستان مرند  برق را به روستای حاج محمد وکیل  رساندند  یکی از مادران در این روستا به جوان فردا گفت اگر برق و آب و گاز دراین روستا باشدمن در شهر چکار میکنم بر می گردم به روستای خودم .

برق رسانی به روستای حاج محمد وکیل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا  در دهه فجر ۱۳۹۹ شهرستان مرند در مورد برق رسانی  برای گفتن حرف هائی دارد . چندین روستا در مراسم دهه فجر ۱۳۹۹ در شهرستان مرند روشنائی برق را دیدند این امر در مهاجرت روستائیان نقش بسزائی دارد در راین راستا با تلاش رئیس و معاونین و کارشناسان و نیروهای شرکت برق منطقه ای شهرستان مرند  برق را به روستای حاج محمد وکیل  رساندند  یکی از مادران در این روستا به جوان فردا گفت اگر برق و آب و گاز دراین روستا باشدمن در شهر چکار میکنم بر می گردم به روستای خودم .

جوانی دیگر گفت من یک تحصیل کرده هستم اگر روستایم آباد باشد حتما به روستا برمی گردم