دوساعت در دادگستری

آنچه در ۴۵ دقیقه در سالن طبقه دوم و
۳۰ دقیقه در سالن طبقه اول و
۲۰ دقیقه در اتاق انتظار ریاست و
۲۵دقیقه در اتاق ریاست گذشت .

 دوساعت در دادگستری

یادداشت ظهر
مدیر مسئول پایگاه خبری #جوان_فردا

مشروح این یادداشت عصر بزودی انتشار می یابد

دو ساعت در دادگستری
از ساعت ۱۲ الی ۱۴

بزودی در #جوان_فردا

آنچه در ۴۵ دقیقه در سالن طبقه دوم و
۳۰ دقیقه در سالن طبقه اول و
۲۰ دقیقه در اتاق انتظار ریاست و
۲۵دقیقه در اتاق ریاست گذشت .

T.me/jjavanefarda