حال سگهای بیرون دندانشان را تیز برایمان کرده اند ودرداخل هم سر یک دیگر می پریم.

وی درادامه افزود:آیا با ترازوی خداخودرا وزن کرده ایم؟باید دستازعفلتهابرداریم اگردرگناه کردن پافشاری کنیم باید عواقب انرادرک کنیم.خودرا ازگناه کردن نجات دهیم.هرکس عمل صالح باشددرزمان گفتنونوشتن وگوش دادن وخوردن تمام جوانب رادرنظر می گیردورضایت خودرا اولاتر ازهمه چیزمیداند..

مرندامام جمعه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری جوان فردا
نماز جمعه مرند به امامت حضرت حجت الاسلام والمسلمین حان آقا نعمت زاده نماینده ولی فقیه وامام جمعه مرند برگذار شدامام جمعه مرند درخطبه اول مردم وخودش را به غنیمت شمردن فرصت ها جهت باتقوا بودن دعوت نمود.وی گفت بهتراست ادعیه های مستحب را دراین ماه بخوانیم .دعای افتتاح درزمان افطاررا بخوانیم.تا ۱۵ رمضان درخواست بخشش گناهان ازدرگاه خداونداست ودهه اخرماه مبارک رمضان تنزل الملائکه می باشد وقت درو است.
وی درادامه افزود:آیا با ترازوی خداخودرا وزن کرده ایم؟باید دستازعفلتهابرداریم اگردرگناه کردن پافشاری کنیم باید عواقب انرادرک کنیم.خودرا ازگناه کردن نجات دهیم.هرکس عمل صالح باشددرزمان گفتنونوشتن وگوش دادن وخوردن تمام جوانب رادرنظر می گیردورضایت خودرا اولاتر ازهمه چیزمیداند..
حال سگهای بیرون دندانشان را تیز برایمان کرده اند ودرداخل هم سر یک دیگر می پریم.دررمضان فقط دهان بستن نیست چون گرسنه دهان بسته زیاد داریمولی روزه چطور؟روزه دار باید خیلی مواظب باشد.
امام جمعه مرند درخطبه دوم گفتتقوا یعنی درمحور وغضب خدا حرکت کردن است .درروز اکرانبه اقوام خود برسیدواگراضافه ماندبه دیگران کمک کنید
وی درادامه به فرمایشات رهبری دردیداربامسئولین کرد وگفت همچنانکه رهبری فرمودندمسئولین باید پاکدست باشندعزت مردم ایران برهمه چیز اولاتراست.دشمن،دشمن است چطورکه آل سعود را ازلیست تروریست خارج نمودند وبه قول رهبری گفت شنیده ایم نامزدهای ریاست جمهوری درآمریکا میگویند برجام را پاره خواهیم کرد ما میگوئیم اگر شکا برجام را پاره کنید ما برجام را آتش می زنیم.هردو گروه موافق ومخالف برجام افراط نکنندزیاده روی نکنند.رهبر گفتنددرفکر معیشت مردم باشید.
امام جمعه مرنددرادامه گفت : رهبری چند سال پیش پیام ۸ ماده ای خودرا صادرفرمودنددستگاه قضائی وجداناکارکرده اندولی کافی نیست لطفا قضات محترم دست بکار شوندباید مسئولین عمل کنند.
وی اشاره به ۳۱خرداد روز بسیج اساتید کرد وگفت بسیج نیروهای مخلص خداهستند.
امام جمعه مرند به جشن گلریزان نمود گفت هفته آینده درمرند جشن گلریزان برگزار خواهدشد.تعدادی از همنوعان ما بخاطر تنگدستی درگوشه زندان مانده انددراین ماه مبارک باید آنهائی را دارنددست به جیب خود شوندلااقل یک نفر را اززندان بخاطر بدهی مالیآزاد کنندیعنی یک انسان را آزاد کردند.
وی درموضوع آب گفتن دموضوع آب حیاتی ترین موضوع کشور است باید از اسراف آن خودداری کرد
وی درادامه به وضعیت تالارها وغذاخوریها نمودگفت وقت شرعی دراین مکانها درزمان افطار رعایت نمی شود مسئول کیست؟
وی به عملکرد بعضی مسئولین ناکار آمد کرد وگفت بعضی مسئولین کاربلد نیستند عدک کارآئی خود را به گردن دیگر مسئولین می اندازند.
فرماندار یعنی رئیس جمهور شهرستان از فرماندار خواهش میکنم به این موضوعات رسیدگی کنند امام جمعه درکجا درمورد وقت کاری نانوایان حرفی زده است.
ولی مردم ستاد نماز جمعه که شابنه روز درتلاشند با پول شما مردم اداره میشود.بودجه دولتی براین مکان نیست بهتراست خودتان این مکان مقدس را تجهیز نمائید.
لازم به توضیح است سخنران قبل از خطبه های نمازج=معه حضرت آیت الله فاضل مرندی دانشمند سخنور بود ووی اشاره به قدرت وپول ومقام کرد وگفت نباید مقام وقدرت وپول ادم را مست کند.اگر قدرت شما مست کرد قطعا دست به ظلم خواهید زدچطور که فرعون مست قدرت بود .