چرا هورِنسو را اجرا نمی کنیم⁉️

همکارم گفت درامورات اداری واقعا کار کردی ولی درامور خانواده سخت دراشتباه هستید
این یک جمله همکارم مراواداشت تا …

 چرا هورِنسو را اجرا نمی کنیم⁉️

قسمت اول

شعار اداره های ژاپنی اینه;
Ho_Ren_So
که سَرِ واژه سه فعلِ گزارش ،تماس ومشورت است.
یعنی باید مرتب به رئیس و‌همکاران گزارش دهید و با آنها تماس داشته باشید
واز فکر جمعی مشورت وبهره بگیرید
میگن‌وقتی می پرسید فقط یک لحظه خجالت می کشید.
امااگر نپرسید تمام عمر خجالت می کشید
💥 شعار اداره های ژاپنی:
هورنسو: یعنی گزارش، تماس و مشورت
در ژاپن مرتب باید به رئیس و همکارانتان گزارش کار بدهید و با آنها در تماس باشید و از فکر جمعی و مشورت بهره بگیرید.
وقتی بپرسید، یک لحظه خجالت می کشید اما اگر نپرسید، تمام عمر خجالت می کشید!
ولی ماچطور⁉️
این سوال راروز سیزده بدر ۱۴۰۰ از ۱۰نفر پرسیدم .
فقط یکی گفت من سخت گرفتاربودم.ازبس که گرفتار بودم دیربه سرکارمیرفتم . حوصله صحبت کردن با همکاران رانداشتم.وقتی رئیس کازی ارجاع میداد همیشه نق می زدم .
تصمیم گرفتم این مشکلم را حل کنم.با یکی از دوستان امورات جاری اداری راگزارش دادم و امورات خانوادگی راهم بیان کردم .
همکارم گفت درامورات اداری واقعا کار کردی ولی درامور خانواده سخت دراشتباه هستید
این یک جمله همکارم مراواداشت تا …
ادامه دارد
@jjavanefarda