بااین پول ها میتوان چندین زندگی را احیاکرد

اگر جامعه ای میخواهیم که گرگهای انسان صفت طعمه خودرا از جامعه نیابند بیائید دست بدست هم دهیم یارویاور زندانیانی باشیم که توان مالی ندارند با یک بدهی کوچک ویا دیه ویانفقه درگوشه زندان پژمرده میشود آیا میدانیم :

جشن گلریزان درمرند روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۵/۳/۳۱برگزار خواهدشد.
خبرنگاران پایگاه خبری جوان فردا در سطح شهر دنبال شخصیتهائی می گردد که توان مالی دارند ومیتوانند جامعه را در راستای اجرائی شدن سیاست های رئیس دادگستری ودادستان مرند درامر حبس زدائیدرشهرستان  یارویاور مسئولین قضائی باشند.
آیا من یکی از اینها میتوانم باشم.؟
آری جامعه از ان ماست جامعه را من وتو یعنی ما میتوانیم از هرمشکلی برهانیم. آری منوتو مسئولیم.نباید دست روی دست بگذاریم وشاهد به زندان رفتن افرادی باشیم که بخاطر ندار مالی درزندان پژمرده میشوند .وبعداز پزمرده گی وارد جامعه خواهند شد که این وقت دیر است .چون پژمردگی درجامعه دربین انسانهاموجب پژمردگی دیگران وغنچه های جامعه خواهدشد.
آری منوتو مسئولیم.
اگر جامعه سالم میخواهیم؟
اگر جامعه با امنیت میخواهیم؟
اگر جامعه متعادل میخواهیم؟
اگر جامعه ای میخواهیم که گرگهای انسان صفت طعمه خودرا از جامعه نیابند بیائید دست بدست هم دهیم یارویاور زندانیانی باشیم که توان مالی ندارند با یک بدهی کوچک ویا دیه ویانفقه درگوشه زندان پژمرده میشود آیا میدانیم :
این زندانی یک نیروی کاری جامعه می باشد
این زندانی برای خود زندگانی دارد؟
این زندانی برای خود زن وفرزنددارد؟
آیا وآیا های دیگر ؟
بلی ما دست شما را می بوسیم چون من وتو وارث این خاکیم.