مسئولین شهرستان مرند در فکربیمارستان صحرائی باشند ‼️‼️

ومانند مشهد از نظر تابوت و آمبولانس با مشکل مواجه خواهیم شد

ستاد بحران شهرستان مرند روزهای سختی در پیش دارد

 مسئولین شهرستان مرند در فکربیمارستان صحرائی باشند ‼️‼️

به گزارش #جوان_فردا

بی اعتنائی به اطلاعیه های وزارت کشور و بهداشت و بی اعتنائی به خطر کرونا و عدم اجرای پروتکل های بهداشتی توسط شهروندان زنگ خطر مرگ در جامعه را بصدا در آورده است‼️.با این‌وضعیت پیش بینی می گردد بعداز ۱۰ روز وضعیت کرونائی شهرستان مرند سیاه و‌مرگ‌و‌میر بیشتر خواهدشد ‼️‼️‼️

ومانند مشهد از نظر تابوت و آمبولانس با مشکل مواجه خواهیم شد

ستاد بحران شهرستان مرند روزهای سختی در پیش دارد

♦️اخبار را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa