عادی انگاری کرونا در شهرستان مرند ‼️  مراغه تنها نیست ‼️

وقتی دریکی از رسانه های مراغه تیتر عادی انگاری کرونا در مراغه را در کانال همکاران مطبوعاتی را دیدم خواستم پرده از عادی انگاری کرونا در مرندرا بردارم و بنویسم مراغه در عادی انگاری کرونا تنها نیست مرند با سرعت خیلی بیشتر در عادی انگاری کرونا در مراغه را پشت سرگذاشته واز دیگر شهرستانها سبقت گرفته است.‼️

 عادی انگاری کرونا در شهرستان مرند ‼️

 مراغه تنها نیست ‼️

وقتی دریکی از رسانه های مراغه تیتر عادی انگاری کرونا در مراغه را در کانال همکاران مطبوعاتی را دیدم خواستم پرده از عادی انگاری کرونا در مرندرا بردارم و بنویسم مراغه در عادی انگاری کرونا تنها نیست مرند با سرعت خیلی بیشتر در عادی انگاری کرونا در مراغه را پشت سرگذاشته واز دیگر شهرستانها سبقت گرفته است.‼️

با توجه به گزارشات تصویری #جوان_فردا که از مراسم شاه حسین گویان و سوگواریهای خیابانی در سطح شهرستان مرند تهیه شده است سوالات زیادی را در اذهان عموم و صاحب نظران جامعه را به چالش کشانده است

باید اداره بهزیستی شهرستان مرند در مورد سوالات مطرح چالشی در جامعه را بعنوان آسیبهای اجتماعی نو در جامعه بنگرد و پاسخ سوالات را جهت اقناع جامعه انتشار دهد

♦️پایگاه خبری #جوان_فردا ‌👇
Javanefarda.ir

♦️اخبار را در کانال #جوان_فردا 👇پیگیرباشید

#جوان_فردا

T.me/jjavanefarda

#جوان_فردا را در اینستاگرام 👇پیگیرباشید👇
Javane_fardaa